วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการจัดการความรู้ การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรม การปลูกป่าและจัดการต้นไม้

โครงการจัดการความรู้ การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรม การปลูกป่าและจัดการต้นไม้ โดยมีนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ให้เกียรติเป็นเป็นประธาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บ้านม่วงเนิ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เจ้าหน้าที่โครงการสวมหมวก นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีจำนวนพื้นที่ 100 ไร่ และเข้าสู่ระยะเวลาปีที่ 2