วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน