รดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และโครงการสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมที่ ๓ “รดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมีท่านเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่น