วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education
                โดยนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
                การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ได้มีการจัดทั้งแบบ Onsite และแบบ Online ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพียงกันเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน