งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสรรเพชญ์ ปุละ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมโดยชาววิทยาลัยชุมชนน่าน รวมจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ตามความมุ่งหวังของ สถาบัน วชช. มองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ประกอบกับนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” ๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระบบ ออนไลน์และออฟไลน์ ไซด์ไลน์ ดังนี้ ๑. การประกวดสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต ๓. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔. การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีชีวิต ๕. เสวนาออนไลน์ นวัตกรรมชุมชนน่านเมืองสร้างสรรค์ ๖. นิทรรศการออนไลน์ อนึ่งการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นอย่างดี