Life Long Learning รูปธรรมจริง คือ การไม่หยุดเรียนรู้

เสรีภาพ•ความรับผิดชอบ•การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกับคนอื่น และดับสังคม คือ เงื่อนไข หรือ “ปุ๋ย” ที่ทำให้มนุนย์ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตน และสันติสุขมูลนิธิเด็ก สร้างรูปธรรมการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ไม่หยุดเรียนรู้จากกันและกัน โดยพ่อเปี๊ยก-แม่แอ๊ว พิภพ-รัชนี ธงไชย ทุ่มเทกายใจต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมแห่งศานติและปัญญากว่า 40 ปีเป็นฐานศรัทธาบารมีที่มูลนิธิน่านศึกษา ตามปณิธานนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้สร้างความเชื่อมโยงผูกพันเกื้อกูลระหว่างยุคคล กลุ่ม องค์กร มานานก่อนจดแจ้งมูลนิธิคุณจุมพล อภิสุข คณะกรรมการมูลนิธิน่านศึกษา เชิญผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็กและศิลปินเยาวชนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มาเยี่ยมให้กำลังใจหออัตลักษณ์นครน่าน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ภาคบ่ายLife Long Learning รูปธรรมจริง คือ การไม่หยุดเรียนรู้ คุณพิภพ ธงไชย วัย 76 ไม่หยุดเรียนรู้กับเด็กชายวัย 5 ขวบ เพื่อที่จะะอยู่ร่วมกันท่านที่สนใจ life long learning แบบธรรมชาติ เชิญร่วมแสดงบทบาทเจ้าบ้านต้อนรับนะ