ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์สีโบราณสู่งานร่วมสมัย ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์สีโบราณสู่งานร่วมสมัย ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ศูนย์เรียนรู้ที่ทุกช่วงวัยเข้าถึงได้ สร้างสุขให้กับเมืองน่าน น่านเมืองแห่งความสุข….