วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “นักศึกษาปฐมวัยกับ MIND MAPPING”

ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “นักศึกษาปฐมวัยกับ MIND MAPPING” ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มาเป็นวิทยากร ซึ่งคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการคิดและเขียน Mind Mapping จึงมีวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ 1) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้ดเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานได้ ซึ่งตลอดการอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก ผู้สอนพิเศษคือ อ.บุญญะทิพย์ พิชัยวงศ์ และอ.ธนากร จักรหา ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้