บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา
และศิษย์เก่า
1
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1 สภานักศึกษา
1
ข่าวการศึกษา
1
1 แหล่งทุนการศึกษา
1 สนง.จัดหางานจังหวัดน่าน

1
1
1
1
1
1
1
ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนน่าน

                ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 จังหวัดน่าน ได้ขอจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการ โดยมีคณะทำงานดังนี้

1. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ข้าราชการบำนาญ ประธาน
2. นายมงคล หมวกพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ รองประธานคณะทำงาน
3. นายสำรวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน คณะทำงาน
4. นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ นักวิจัย ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ คณะทำงาน
5. นายถนัด ใบยา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.น่าน คณะทำงาน
6. นางสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ครูโรงเรียนน่านนคร คณะทำงาน
7. นางพิกุล เฮงสนั่นกุล ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน
8. นายฌัชชภัทร พานิช สาธารณสุขอำเภอภูเพียง สสอ.ภูเพียง คณะทำงาน
9. นางรัตนา ศรีสุขคำ ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน
10. นายสัคคินทร์ นาคศรี ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน
11. นายอนุชา อานา นักวิชาการศึกษา ๗ ว อบจ.น่าน คณะทำงาน
12. นายปกรณ์ กรองทอง ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน
13. นางสุภาวดี วาทิกทินกร ครูสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน คณะทำงานและเลขานุการ

                ทำการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยส่งคำขอจัดตั้งไปยัง สำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผ่านการอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ฯ พณ ฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม ในประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน อย่างเป็นทางการ

    การจัดหาที่ดิน


                สถานที่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ประสานและขอใช้ที่ดินราชพัสดุ อันเป็นที่ตั้งเดิมของ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับการพิจารณาอนุญาตจากธนารักษ์พื้นที่น่านให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.๒๒๗(บางส่วน) มีเนื้อที่ ๖-๐-๐ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๕ หลัง ตามหนังสือที่ กค ๐๓๐๗.๔๒/๖๒๙ แล้ว

ปรัชญา(Philosophy)
               การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน จะยึดหลักปรัชญาความเชื่อในด้านการศึกษา คือ "การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นไปเพื่อพัฒนาคนและเพื่อคนไปพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การระเบิดจากข้างใน การทำให้ง่าย  การมีส่วนร่วม   เศรษฐกิจพอเพียง    การปลูกป่าในใจคน และการทำงานอย่างมีความสุขโดยบูรณาการหลักการองค์ความรู้ 6 มิติให้สอดคล้องกับศาสตร์สากล"

วิสัยทัศน์ (Vision)
               “เป็นผู้นำด้านพัฒนาการศึกษาพื้นถิ่นน่าน ตามแนวพระราชดำริโดยร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดน่าน ภายในปี 2559”

พันธกิจ(Mission)
1.จัดการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลายในการผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณค่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. จัดการบริการวิชาการแก่สังคม ในการพัฒนาสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
3. ศึกษาวิจัยชุมชนและงานสร้างสรรค์ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน5. บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและพร้อมพัฒนาสู่สากล

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนน่าน
เอกลักษณ์(Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา (ระดับสถาบัน/วิทยาลัย)

เอกลักษณ์

ตัวบ่งชี้

“สถาบันการจัดการความรู้พื้นถิ่นน่าน”
เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และองค์ความรู้จากชุมชน ตำราใบลาน ปั๊บสา การวิจัยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโครงการพระราชดำริ  มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร นำไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่นน่าน

 

 

   1.มีเอกสารที่เป็นความรู้ที่รวบรวมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
๒.มีหลักสูตรที่พัฒนามาจากความรู้ที่รวบรวมจากผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้จากชุมชน ตำราใบลาน ปั๊บสา การวิจัยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และโครงการพระราชดำริ
๓.มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่พัฒนาจากความรู้ที่รวบรวมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และโครงการพระราชดำริ
๔.รายงานผลการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์(Identity)หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง (ระดับบุคคล)

อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้

“ร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาพื้นถิ่นน่าน  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม มีสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อชุมชน      นำความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นน่าน
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินชีวิตได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

1. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมยังอาศัยอยู่ในชุมชน
3.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น
4. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี สิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 

วิทยาลัยชุมชน น่าน เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 (เยื้องโรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคาร)

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย วิทยาลัยชุมชน น่าน Powered by ABTPRO