คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณชกมล คำศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเมษ สายสูง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการ
นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายสุเมษ สายสูง
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
รองประธานอนุกรรมการ
นางนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
อนุกรรมการ
นายภูดิท เรืองรอง
อนุกรรมการ
รศ.เกชา คูหา
อนุกรรมการ
นายวินัย ปราบริปู
อนุกรรมการ
นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
อนุกรรมการ
นายปิยะพล ทวีวรรณ
อนุกรรมการ
นางกอบกมล ทบบัณฑิต
อนุกรรมการ
ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
เลขานุการอนุกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายอุดม เกสโรทยาน
พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์
พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล
นายสรรเพชญ์ ปุละ
นางบัวตอง ธรรมมะ
นายบัญชา โชติกำจร

ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
admin-2
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ
admin-3
ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลสำนักวิชาการ
และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
admin-4
นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)