บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน

ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-1
นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ
staff-2
นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
staff-3
นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม
staff-4
นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ศูนย์น่านศึกษา
staff-5
นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการวิชาการ
staff-6
นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา
staff-7
นางพรศิริ แสนสุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
โครงการบูรณาการเครือข่าย
และโครงการพิเศษอื่นๆ
staff-8
นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
staff-9
นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และบริหารสินทรัพย์
staff-10
นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล
staff-11
นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
staff-12
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครู
ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา
staff-13
นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-14
นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
staff-15
นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานบริการห้องประชุม
staff-16
นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ทะเบียน
staff-17
นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งาน
วัดและประเมินผล
staff-18
นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี
staff-19
นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
staff-20
นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
staff-21
นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา
และหลักสูตรประกาศนียบัตร
staff-22
นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัสดุ
staff-23
นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี
staff-24
นางสาววรัมพร เลิศฟองสมุทร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัสดุ
staff-25
นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ธุรการและสารบรรณ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-26
นางอาทิตยา คำวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
staff-27
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ธุรการและสารบรรณ
87_2565
นางสาวปาริฉัตร พิมสาร
ปฏิบัติหน้าที่งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา
86_2565
นางสาวเฟิรน์มิกา อุ่นเครือ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์และงานบริการห้องประชุม
staff-30
นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
สำนักงานศูนย์น่านศึกษา
staff-31
นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร
ปฏิบัติหน้าที่งาน
บริการและเครือข่าย
88_2565
นายพงษ์พศวัต จันทร์ผง
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา
85_2565
นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง
ปฏิบัติหน้าที่งาน
บริการการศึกษา
staff-33
นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
staff-34
นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
staff-35
นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
แม่บ้าน
staff-36
นางวิไล ณ น่าน
แม่บ้าน
89_2565
นางอำไพ แก้วกา
แม่บ้าน
staff-38
นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-39
นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-40
นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-41
นายเหรียญ มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
staff-42
นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง