ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เอกลักษณ์

“สถาบันการจัดการความรู้พื้นถิ่นน่าน”

อัตลักษณ์

“ร่วมจัดการเรียนรู้พื้นถิ่นน่าน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

วิสัยทัศน์วิทยาลัยชุมชนน่าน (Vision) พ.ศ. 2566 – 2570

“ปลุกการเรียนรู้และพลังพหุปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3. บริการวิชาการและสานพลังเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อชุมชน
4. สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. บริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ