ปรัชญา/หลักการ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

 


ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บริหารจัดการร่วมโดยชุมชน

 


วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

 


 

พันธกิจ

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุดมศึกษา ในการให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษา วิทยาลัยชุมชน มีพันธกิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

    • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน

    • ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

    • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน

    • จัดระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการการศึกษา (เครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา)

    • มุ่งเน้นจัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

    • เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการ และการใช้ทรัพยากรระหว่างวิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

 

พันธกิจตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี :

เน้นการดำเนินพันธกิจที่เป็นการดำเนินงาน 3 Tracks ในช่วง 3 – 5 ปี ดังนี้

   • Track ชุมชน : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ความสงบ และสันติสุขในชุมชน โดยยึดโยงกับภาคเศรษฐกิจ ประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เช่น เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นมัคคุเทศก์เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

   • Track อาชีพ : เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่มุ่งตอบสนองความต้องการแรงงาน ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระทั้งระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยยึดโยงกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ได้แก่ หลักสูตร ปวส. และ ปวช. (เปิดสอนใน 2 คือวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เช่น สาขาวิชาพนักงานสุขภาพชุมชน

   • Track อนุปริญญา : เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาของคนในชุมชนโดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาที่นิยมเรียนมาก เช่น การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน เป็นต้น

 


 

คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

   • พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2548

   • เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

   • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับการเทียบโอนหรือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้


   • หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเป็นฐานในการศึกษาความต้องการ ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาของชุมชน

   • หลักสูตรเปิดง่าย ปิดง่าย และเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและชุมชน

   • เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพื้นที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

   • มีความร่วมมือที่ดีกับครูภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน

   • มีความร่วมมือที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่

   • ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน


 

การจัดการเรียนการสอน

   • เน้นการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ทั้งด้านสถานที่เรียน อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่

   • จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

   • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเอื้อให้ผู้เรียนทำงานไปเรียนไปด้วยได้