หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (การบัญชี)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (การบัญชี)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Accountancy)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Accountancy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(1) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

(2) เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ

(3) เจ้าหน้าที่สรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่

(4) เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

(5) เจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ