หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (การบัญชี)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (การบัญชี)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Accountancy)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Accountancy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน