หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Business Computer)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต