1 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 • เอกสารอาจารย์ผู้สอน
 •         1. แบบฟอร์ม มคอ.3
          2. แบบฟอร์ม มคอ.5
   
 • ปฏิทินการดำเนินงานอาจารย์ผู้สอน
 •         1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560
   
 • ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 •         1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนอนุปริญญา (อาจารย์ประจำ) 1/2560
          2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2560
          3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560
          4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
          5. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 2558
  .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.