1 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 • คำสั่ง / ประกาศ
 •         1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2560
          2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2561
          3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2560
          4. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2560
          5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2561
          6. คำสั่งที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์
          7. คำสั่งที่ปรึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
   
 • เอกสารอาจารย์ผู้สอน
 •         1. มคอ.2
          2. แบบฟอร์ม มคอ.3
          3. แบบฟอร์ม มคอ.5
          4. แบบฟอร์มขออนุมัตินำนักศึกษาลงพื้นที่
          5. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน
          6. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชั่วโมงสอน
          7. แบบฟอร์มขอเปลี่ยน I
          8. แบบฟอร์มนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
          9. คู่มือการใช้ระบบอาจารย์
          10. คู่มือการใช้ระบบกรอกรายละเอียดรายวิชา มคอ.3
          11. ตัวอย่างแบบฟอร์มของแบบทดสอบ
          12. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน (เพิ่มเติม)
   
 • คำร้องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
 •         1. คำร้องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
   
 • ปฏิทินการดำเนินงานอาจารย์ผู้สอน
 •         1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560
   
 • ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 •         1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2560
          3. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          4. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
   
 • ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 •         1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
          2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 2558
  .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.