1 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 • เอกสารอาจารย์ผู้สอน
 •         1. แบบฟอร์ม มคอ.3
          2. แบบฟอร์ม มคอ.5
          3. แบบฟอร์มขออนุมัตินำนักศึกษาลงพื้นที่
          4. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน
          5. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชั่วโมงสอน
          6. แบบฟอร์มขอเปลี่ยน I
          7. แบบฟอร์มนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
          8. คู่มือการใช้ระบบอาจารย์
          9. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนพิเศษ 2/2560
          10. คู่มือการใช้ระบบกรอกรายละเอียดรายวิชา มคอ.3
   
 • ปฏิทินการดำเนินงานอาจารย์ผู้สอน
 •         1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560
   
 • ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 •         1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2560
          3. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          4. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
   
 • ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 •         1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนอนุปริญญา (อาจารย์ประจำ) 1/2560
          2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2560
          3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560
          4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
          5. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 2558
  .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.