1 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 • คำสั่ง / ประกาศ
 •         1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2560
          2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2561
          3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2562
          4. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2562 (รหัส 61)
          5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2562 (รหัส 62)
          6. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2560
          7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2560
          8. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2561
          9. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2562
          10. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2562 (รหัส 61)
          11. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2562 (รหัส 62)
          12. คำสั่งที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์
          13. คำสั่งที่ปรึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
          14. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
          15. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
          16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
   
 • เอกสารอาจารย์ผู้สอน
 •         1. มคอ.2
          2. แบบฟอร์ม มคอ.3
          3. แบบฟอร์ม มคอ.5
          4. แบบฟอร์มขออนุมัตินำนักศึกษาลงพื้นที่
          5. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนหรือสอนชดเชย
          6. แบบฟอร์มขอเปลี่ยน I
          7. แบบฟอร์มนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
          8. คู่มือการใช้ระบบอาจารย์
          9. คู่มือการใช้ระบบกรอกรายละเอียดรายวิชา มคอ.3
          10. ตัวอย่างแบบฟอร์มของแบบทดสอบ
          11. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน (เพิ่มเติม)
          12. แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญา
          13. ปกสมุดประเมินผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
          14. ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
          15. ตารางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รหัส 61)
   
 • เอกสารนักศึกษา
 •         1. แบบคำร้องการขอเทียบโอนผลการเรียน
          2. แบบคำร้องขอเลื่อนสอบปลายภาค
          3. แบบคำร้องขอแก้ I
          4. แบบคำร้องขอประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
   
 • ปฏิทินการดำเนินงานอาจารย์ผู้สอน
 •         1. ภาคการศึกษาที่ 1/2560
          2. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รหัส 61)
   
 • ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 •         1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2560
          3. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
          4. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
   
 • การรับรองหลักสูตร
 •         1. การพิจารณารับรองหลักสูตร วิทยาลัยชุมชน
   
 • ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 •         1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
          2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 2558
   
  .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.