อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
นายประยงค์ แก้วประทุม
ประธานอนุกรรมการ
 
     

ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
รองประธานอนุกรรมการ

นางนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
อนุกรรมการ

นายภูดิท เรืองรอง
อนุกรรมการ
     

รศ.เกชา คูหา
อนุกรรมการ

นายวินัย ปราบริปู
อนุกรรมการ

นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
อนุกรรมการ
     

นายปิยะพล ทวีวรรณ
อนุกรรมการ

นางกอบกมล ทบบัณฑิต
อนุกรรมการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
เลขานุการอนุกรรมการ
     

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ