อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ประธานอนุกรรมการ
 
     

ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
รองประธานอนุกรรมการ

นางนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
อนุกรรมการ

นายภูดิท เรืองรอง
อนุกรรมการ
     

รศ.เกชา คูหา
อนุกรรมการ

นายวินัย ปราบริปู
อนุกรรมการ

นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
อนุกรรมการ
     

นายปิยะพล ทวีวรรณ
อนุกรรมการ

นางกอบกมล ทบบัณฑิต
อนุกรรมการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
เลขานุการอนุกรรมการ