วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ผู้รู้ชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว


        วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ผู้รู้ชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลดู่ใต้กิจกรรมสร้างหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำบลดู่ใต้ จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.