ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


        ศูนย์น่านศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรม
ผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรุณาเป็นประธานเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.