วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                 วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 5 ส (สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนน่านมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะกับการเป็นสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.