วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน"


         ในวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ,ดร.กมล ภู่ประเสริฐ กรรมการสภา ,
ผศ.พิเศษ ปรีชา วุฒิการณ์ กรรมการสภา ,นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ,
น.ส.ชรัสนันท์ ตาชม ,นายกิตติกรณ์ สมยศ ,น.ส.พรศิริ กล่ำป่วน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน" ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.