วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดเวที เสาวนา "รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"        วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดเวที เสาวนา "รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โดยมีผู้เสวนา คือ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายชูศิลป์ สารรัตนะ
ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อม ในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ลดความขัดแย้ง
และเกิดความสันติสุขในสังคมไทย


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.