วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560


        วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างพลังเพื่อการต่อต้าน
ยาเสพติด และเพื่อรณรงค์ป้องกันการเสพยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.