วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน


        ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.