วิทยาลัยชุมชนน่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


                ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่านได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.