ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


                ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้งเล่าถึงประวัติความเป้นมาของวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
บรรยายในหัวข้อ "หลักการ ปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน" พร้อมทั้งนางราชาวดี สุขภิรมณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายปิยะพล ทวีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.๓)
นางปิยะนุช ดีฤสานต์ นักวิชาการวัดและประเมินผล บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้งานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.