วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่"


                ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อ
ปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่" โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาวิทยาลัยชุมชนแพร่ครบรอบ 12 ปี เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
และผู้รับบริการทางวิชาการของวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอนุปริญญา และการแข่งขัน
ทักษะ ด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตและปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับอนุปริญญา กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน
อาชีพ ระดับมัธยมศึกษา นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา นิทรรศการผลงานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต นิทรรศการผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน นิทรรศการผลงานโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนแพร่นิทรรศการสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นวิทยาลัยแห่งที่ 19 สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ตามนโยบาย การกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบัน
อุดมศึกษา โดยยึดหลัก "การศึกษา สร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน” และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งเน้น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา
3 รูปแบบ โดยมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา และหลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และการพัฒนาชุมชนภายใต้บริบทของชุมชน ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.