วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


                ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน พร้อมด้วย นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวย
การวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และได้รับเกียรติ
จาก นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนจากชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ทำการ
แสดงฟ้อนล่องน่านถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำให้มอบให้แก่ผู้แสดงต่อไป
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.