วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑


                วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
และการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการบริหารวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ" จาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นประธาน
ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.