• วิทยาลัยชุมชนน่าน เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่านและการถวายการต้อนรับเสด็จฯ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เยี่ยมชมและตรวจดูความพร้อมในการซ้อมฟ้อนล่องน่าน ของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าในวาระสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวบ้านห้วยลู่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมลาบี (ตองเหลือง)

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 • ววิทยาลัยชุมชนน่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและหารือการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาระดับอนุปริญญาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ”

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วชช.น่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ไหว้ครู และเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการจัดการความรู้ การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปลูกป่าและจัดการต้นไม้

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการความรู้การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ 4

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีเสาวนา "รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

 • นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างงานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมจัดกิจกรรม "โครงการคัวฮอมของวิถีชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอยิ้มและธรรมะม๋วนใจ๋ "

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมอบรมโครงการ "กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นตัวแทนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการฯในนามคศจ.น่าน.

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐”

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านลงพื้นที่ตำบลงอบ เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงานกีฬานักศึกษา "สิมิลันเกมส์" ที่จังหวัดพังงา

 • วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีต้อนรับ นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะจากวิทยาลัยชุมชนตาก

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 • นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ผู้รู้ชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

 • โครงการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวน่านไปออกเสียงประชามติ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกคน ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน

 • เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานฯ