• รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/2562