• การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ+(ปวช.)

  • การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

  • การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา

  • การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา