• ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- [15 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -- [05 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาโครงการผลิต
          นักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 -- [04 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้ประกันตน เข้ารับบริการ
         ทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือชำระเงินสมทบกองทุน
         ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล
         และการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.๙-๐๒) -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน "ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ช่วยการกุศล"
          -- [25 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
          -- [15 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
          -- [13 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
         ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครงานในอัตราอาจารย์ประจำ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
          -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อ
         ป้องกันโรคระบาด -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจาก
         โครงการของรัฐ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
         ผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ
         ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓ -- [27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องกำหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านประจำ
         ปีการศึกษา 2559 -- [22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะจัดดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
         คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ -- [17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติครั้งที่ ๒๓ (วทร.๒๓)
         ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย ๔.๐” -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
          พิเศษเฉพาะกิจ -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเด่น
          รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
          -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติ
          ไทย พ.ศ. 2560 -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “เมืองสมุนไพร”
          -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
         มาตรฐานต่างๆ และขอส่งรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุ
         อุทกภัยในภาคใต้ -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง อพท.ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
          -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดน่าน -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๖๐
          -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง แจ้งผลการเทียบยกเว้นรายวิชา หลักสูตรอนปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -- [2 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องโครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" -- [2 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน -- [29 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดอำเภอนาน้อย จำนวน 1 อัตรา
          -- [27 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่มีสิทธิขอกู้ยืมกองทุนเงิน
         ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ -- [27 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
         เมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒" -- [25 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น
         เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๐ -- [19 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
         -- [19 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร -- [11 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องขยายเวลารับสมัครโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ "อีกนิดพิชิตเอดส์"
          -- [8 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู -- [6 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ "อีกนิดพิชิตเอดส์" -- [5 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ -- [5 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) -- [28 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวม
         หมวกนิรภัย" -- [28 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ -- [22 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องตราสัญลักษณ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล
         ประจำปี ๒๕๖๑ -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์
         ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมทำบุญเพื่อน้อมถวาย
         เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- [16 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องมาตราการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ...
          -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องประกาศกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
          กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องระเบียบการสมัครฝึกอบรมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทย -- [9 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
         ของครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
         ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) -- [4 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [4 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
         ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference
         of Asia-Pacific Network for Holistic Education on Value Learning" -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
         และวิทยานิพนธ์ สาขานิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒ -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เรื่อง ไม้หวงห้ามประเภท ก
         ขั้นตอนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้าม -- [7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ -- [4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
          สภากาชาดไทย -- [29 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ -- [29 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนา
          ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
          -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารติดต่อวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
          -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานในโครงการส่วนพระองค์
          สวนจิตรลดา ประจำปี ๒๕๖๑ -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
          ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
          -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานศูนย์ข่าวจังหวัดน่าน -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนทุนเพื่อจัดสร้างภาพยนตร์เพื่อลดปัญหาปัจจัยเสี่ยง
          -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางแอปพลิเคชั่น "Research Gateway"
          -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
          -- [1 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิขาการ เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" -- [30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน งาน " JAPAN JOB FAIR 2017 " -- 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน รับสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
          และวิชาการ รุ่นที่ 2 -- [30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
          -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
         วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานเพื่อรับการพิจารณาฯ ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
         ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ
         ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
         วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
         -- [7 เมษายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [30 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวฯ -- [24 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการในวิทยาลัยชุมชนน่าน (แก้ไขเพิ่มเติม)
         -- [23 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการในวิทยาลัยชุมชนน่าน (แก้ไขเพิ่มเติม)
         -- [23 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิจัย -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศเรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ -- [17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย -- [16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย -- [9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย -- [9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา -- [26 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศจากสมศ. เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการ -- [26 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [13 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวชช.น่าน -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -- [14 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [13 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [12 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [11 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [4 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 28 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [ 26 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๕๙ -- [ 9 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญา (รอบที่ ๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
          -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รายละเอียดการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษา -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ปฏิทินการศึกษาประจำ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ -- [ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องกำหนดการลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ วชช.น่าน

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานความรู้กินได้

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙