• ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญญา (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
          ๒๕๖๔ -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
         -- [21 กันยายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
         -- [8 กันยายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
         ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) -- [1 กันยายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
          -- [20 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศตารางสอบปลายภาคแบบออนไลน์ หลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๑) ภาคเรียนที่ ๒
         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
          -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
         แบบบูรณาการ (U2T) -- [29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
         แบบบูรณาการ (U2T) -- [22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่านในช่วงที่มีการ
         แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) -- [15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่านในช่วงที่มีการ
         แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) -- [15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
          (U2T) -- [7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
         (โควิด-19) ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
         การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) -- [6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
         สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) ประกาศลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
         กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ -- [6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับ
         ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทั้งทางบกและทางอากาศยาน -- [29 มิถุนายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำ
         ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ -- [7 มิถุนายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงค์ตำแหน่งกรรมการสภา
         วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [2 มิถุนายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาคแบบออนไลน์ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
         -- [27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) -- [25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙
         -- [24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
         -- [21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
         -- [17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์
         เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ -- [28 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -- [27 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี
          ๒๕๖๔ -- [27 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ -- [23 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
         โคโรนา ๒๐๑๙ -- [23 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
         ฉบับที่ ๑๑ (เพิ่มเติม) -- [21 เมษายน พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของหลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๑) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [19 มีนาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รหัส ๖๓) ประจำภาคเรียนที่ ๒
         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [18 มีนาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๒ และรหัส ๖๓) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
         ๒๕๖๓ -- [2 มีนาคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมของวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แบบ Block Course) สำหรับนักศึกษา
          รหัส ๖๒ และรหัส ๖๓ -- [3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แบบ Block Course) สำหรับนักศึกษา
          รหัส ๖๑ -- [3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง เรียกชื่อบัญชีสำรอง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับ
         เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) -- [26 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
         (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) -- [21 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะจ้างเหมาบริการ
          ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รอบที่ ๒ -- [18 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔ -- [14 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจุฬาราชมนตรี
         -- [13 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง จังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด -- [13 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง องค์การยูเนสโก เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์
         ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ -- [13 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
         ระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ -- [13 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ ๑
          ปีการศึกษา ๒๕๖๔ -- [7 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
          รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒ -- [7 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๗
          -- [5 มกราคม พ.ศ. 2564]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
          -- [28 ธันวาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙
          -- [24 ธันวาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
          -- [24 ธันวาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
          และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) -- [21 ธันวาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน
          รหัส ๖๒,๖๓) -- [27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
         วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -- [23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างจัดทำนิทรรศการถาวร
         หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -- [23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครผู้สอนพิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ -- [3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน
         กันยายน ๒๕๖๓ -- [3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
         สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รหัส ๖๓) -- [22 ตุลาคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์
         พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน -- [8 ตุลาคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน -- [8 ตุลาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
          -- [22 กันยายน พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน
         พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน -- [22 กันยายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓ -- [4 กันยายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
          (รหัส ๖๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -- [30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (รหัส ๖๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
          -- [25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563]

 • คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งนายสุเมษ สายสูง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
          -- [8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้ง
         จากภาคเอกชน สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง (กรณีการสมัคร) -- [19 มิถุนายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้ง
         จากภาคเอกชน สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง (กรณีการเสนอชื่อ) -- [19 มิถุนายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [18 มิถุนายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [16 มิถุนายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบปลายภาคแบบออนไลน์ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
          -- [26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
         ฉบับที่ ๓ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
         ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -- [22 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)
          -- [13 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาด
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ -- [13 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
          -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
          -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
         การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
         ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) -- [7 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
         วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [23 มีนาคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
         ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา -- [17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
          -- [17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง
         กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี -- [24 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๔ ปี สถาบันบัณฑิต
         พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ -- [23 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ -- [16 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมงานและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอ
         ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ -- [10 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Block Course รหัส ๖๐ และ ๖๑)
         สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐) หน่วยจัดการศึกษา : อำเภอเมืองน่าน -- [9 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Block Course รหัส ๖๒)
         สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒) หน่วยจัดการศึกษา : อำเภอเมืองน่าน -- [9 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รหัส ๖๒)
          -- [9 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางสาวน่าน งานประจำปีและของดีเมืองน่าน
         ประจำปี ๒๕๖๓ -- [6 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัคร
         เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๓ -- [6 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทคนิคน่าน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑
         "Run For Love" -- [25 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ ๑
         ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [25 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
         (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน รหัส ๖๑) -- [20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กรณีความเข้าใจ
         คลาดเคลื่อนและบิดเบือนเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ฯ (กยศ.) -- [9 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
          -- [9 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
         สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ -- [9 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการงดให้ถุงพลาสติก -- [4 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการจัด
         ประชุมวิชาการระดับชาติ -- [4 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
          -- [4 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
          -- [25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
          -- [25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารเพื่อใช้ในการ
         ติดต่อราชการ -- [25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี
         บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ -- [25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
         (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน รหัส ๖๒) -- [20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Block Couse) สำหรับนักศึกษารหัส ๖๒
          -- [15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
         สำหรับนักศึกษารหัส ๖๐ และ ๖๑ -- [15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการโอแคร์ (OCARE) สู่เมืองน่าน ครั้งที่ 2 -- [6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019
        (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium, under the topic “Growth Mindset,
        Innovative, and Integrated Work-Ready Education”. -- [6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน)
         -- [1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ ๑
         ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ -- [29 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง บริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ ๑๑
         -- [29 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน -- [29 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"
         -- [24 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ
         และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ -- [24 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
         (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) -- [8 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาประธานกรรมการ
         และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 (ประจำปี พ.ศ. 2563-2564) -- [8 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
         (สำหรับนักศึกษารหัส ๖๒) -- [20 กันยายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครนักเรียนศิลปชีพบางไทร รุ่นที่ ๙๑ -- [30 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
         -- [22 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศ กำหนดเวลา และขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
        จาก "ผู้ทรงคุณวุฒิ" -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะ
        เวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กำหนดการกิจกรรม วิ่งพักตับ ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดน่าน -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอนำเสนอโรงแรมใหม่ บ้านแซว การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท -- [25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
        ทางการศึกษา -- [25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Block Course)
         -- [22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
        บัณฑิตฯ -- [18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Oxygen Run for Life ครั้งที่ ๒ เนื่องใน
        โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -- [18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน
        ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ -- [10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรมโครงการประกวดถ่ายภาพ "สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" -- [10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการรับทองกับวัฒนาพานิช ปี ๒๕๖๒ -- [10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         -- [28 มิถุนายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครผู้สอนพิเศษ ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
         -- [14 มิถุนายน พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล -- [7 มิถุนายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
         -- [31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การลงทะเบียนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
        ภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) -- [31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
        ทักษะชีวิตของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ -- [17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 -- [10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด
         กรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 -- [10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ ๑
         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -- [23 เมษายน พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
         -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง วิทยาลัยชุมชนน่านรับสมัครผู้สอนพิเศษ -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 -- [14 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การใช้รถรางนำเที่ยวของหออัตลักษณ์นครน่าน -- [13 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนรรม เรื่อง การยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการ
        ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ -- [7 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กำหนดการกิจกรรม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับ
        เป็น SME 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562 -- [7 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ HOME LOAN เพื่อซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอน
        จำนองจากสถาบันการเงินอื่น จากธนาคารออมสิน -- [7 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสนับสนุนสื่อเผยแพร่เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
        ออนไลน์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- [7 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน
         -- [15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๙๐ -- [15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง บริการใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น My GPF Application สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ ของ
        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) -- [1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
         -- [30 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัด
        พิธีการ" -- [30 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนในส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหวิทยาการ
         สังคมศาสตร์และการสื่อสาร จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี -- [18 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training
        Program ประจำปี 2562 จาก สวชช. -- [18 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
         ระดับอนุปริญญา -- [15 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช็อปหนังสือช่วยชาติ"
         -- [10 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
         (Eastern Economic Corridor : EEC) -- [4 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑
         -- [17 ธันวาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
         ภาคปกติ -- [12 ธันวาคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) -- [22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุม
         วิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Time of Change"
         -- [21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง
         (A.T.C.) -- [9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -- [9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก
         -- [12 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
         -- [4 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ
         -- [4 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕"
         -- [2 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (เอนกประสงค์ ๑๒ ที่นั่ง) ด้วยการ
         ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -- [20 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
         ครูน่าน จำกัด -- [20 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจ
         ทางอิเล็กทรอนิกส์ -- [17 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ระดับอุดมศึกษา
         (ครั้งที่ 6) -- [17 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากเดิม www.bcca.go.th เป็น www.iccs.ac.th
         -- [11 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน
         คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า -- [11 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน
         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -- [11 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (เอนกประสงค์ ๑๒ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
         (e-bidding) -- [10 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครอาจารย์พิเศษสอนรายชั่วโมง -- [4 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
         (เพิ่มเติม) -- [4 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" โดยธนาคารออมสิน
         -- [4 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง เวทีน่านฟอรั่ม : ข้อมูล ความรู้เพื่อการฟื้นฟูป่าไม้ และการส่งเสริมอาชีพทางเลือกจังหวัดน่าน
         -- [4 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การอบรมและฝึกปฏิบัติ "การย้อมครามจากธรรมชาติ ด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย"
        และ "การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับ
        สังกะสี" -- [30 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรม "หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน" ลงข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
        ประชาชื่น ฉบับวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ -- [28 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
        และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 -- [27 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่น ๘๙ -- [24 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการพลเรือน
         ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย -- [23 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
        ประจำปี 2561 -- [14 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
        ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ -- [10 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง หยุดบังคับตรวจเอชไอวี ลบหรือบวกไม่สำคัญ ทำงานได้ -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รายละเอียดการมอบตัว การลงทะเบียน และการปรับพื้นฐานผู้เรียน หลักสูตรอนุปริญญา
        ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี
        พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
        ตราสัญลักษณ์ ครบ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหาร
        จัดการแร่แห่งชาติ -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "DIGITAL RUN 2018" -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับข้าราชการครู จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
        -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมประจำปีของ European Academy of Religion (EuARe)
        -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง คติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ -- [1 สิงหาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
          -- [26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔๑ -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล
          "ค่าของแผ่นดิน" -- [11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
         สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ -- [10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
          -- [6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา อันเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ
          เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการจิตสำนักรักเมืองไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart-Precision Farming) ระดับอาชีวะศึกษาและ
         อุดมศึกษา รุ่นที่ ๒ -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรเอสวาตินี (Kingdom of Eswatini) อย่างเป็นทางการ
          -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน การนำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร
         IDEA2Products -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ๒๕๖๑ The 9th TCU International
         e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" -- [14 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่
         ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้ง
          -- [4 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประเด็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ
         ประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ -- [4 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การตระหนักรู้เรื่องถึงการก่อเหตุร้ายตามลำพัง -- [4 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
          -- [1 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖
          -- [23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" -- [23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการ Young Professionals Programme 2018 -- [23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุม International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and
          Linguistics ครั้งที่ ๓ -- [23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง คำขวัญและแนวทางการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑
          -- [23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ
          ข้าราชการการเมือง -- [18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน -- [18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
          ประจำปี ๒๕๖๑ -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
         และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
          -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
         และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
          -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดวีดีทัศน์สั้นในหัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน"
          -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๑ -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประกวดบทความ "Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018"
          -- [7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง Japan Job Fair 2018 -- [7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการ "วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๙" จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          -- [4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๑ จากสำนักงาน
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ -- [4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          -- [4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการเยาวชน คนทำดี จากมูลนิธิเอสซีจี -- [26 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากนกแอร์ -- [20 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 -- [20 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          -- [18 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ -- [5 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
          เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" -- [5 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการประกวดคลิปวีดีโอตามอรรถบท (Theme) "เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุ
         ยุคใหม่ที่มั่นคง" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 -- [28 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณษลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์
         และเทคโนโลยี มรย. -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกิน
         เข้ารับราชการ -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗)
          -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Murau International Music Festival (MIMF) 2018
          -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขบัณทิต (สาธารณสุขชุมชน) -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตราการแก้ไขปัญหา
         ยางพารา -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
          -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑
          -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามในการรับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว
         เข้ารับราชการก่อนผู้อื่น -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" -- [27 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จัดโครงการ
         บวชได้ บวชดี บวชสร้างบารมี ต่ออายุพระพุทธศาสนา -- [5 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จัดโครงการ
         ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย -- [5 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
         ผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑ -- [5 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอนุปริญญา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการแข่งขัน
         ทักษะทางวิชาการ -- [22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ ๘๘ -- [21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขยายเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ในการรับคูปองดิจิตอลทีวี
          -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตาม
         กฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการ Young Financial Star Competition 2018 -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"
          -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง วิทยาลัยนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา
          ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -- [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบัน -- [15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
          รุ่นที่ 28 -- [13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
          "ThaiEdSearch" ได้ที่ "www.thaiedresearch.org" -- [6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ธนาคารออมสิน เชิญชวนกู้ "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" -- [1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การสัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 16
          (The 16th Asia Pacific Student Services Association International Conference) -- [1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          รำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ -- [1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมการประกวด
          "TO BE NUMBER ONE IDOL" หรือ "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE" -- [25 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
          พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) -- [22 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- [15 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -- [05 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาโครงการผลิต
          นักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 -- [04 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้ประกันตน เข้ารับบริการ
         ทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือชำระเงินสมทบกองทุน
         ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล
         และการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.๙-๐๒) -- [03 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน "ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ช่วยการกุศล"
          -- [25 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
          -- [15 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
          -- [13 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
         ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครงานในอัตราอาจารย์ประจำ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
          -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อ
         ป้องกันโรคระบาด -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจาก
         โครงการของรัฐ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
         ผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ
         ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓ -- [27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องกำหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านประจำ
         ปีการศึกษา 2559 -- [22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะจัดดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
         คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ -- [17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติครั้งที่ ๒๓ (วทร.๒๓)
         ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย ๔.๐” -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
          พิเศษเฉพาะกิจ -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเด่น
          รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -- [10 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
          -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติ
          ไทย พ.ศ. 2560 -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “เมืองสมุนไพร”
          -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
         มาตรฐานต่างๆ และขอส่งรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุ
         อุทกภัยในภาคใต้ -- [9 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง อพท.ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
          -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดน่าน -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๖๐
          -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง แจ้งผลการเทียบยกเว้นรายวิชา หลักสูตรอนปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -- [2 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องโครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" -- [2 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน -- [29 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดอำเภอนาน้อย จำนวน 1 อัตรา
          -- [27 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่มีสิทธิขอกู้ยืมกองทุนเงิน
         ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ -- [27 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
         เมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒" -- [25 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น
         เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๐ -- [19 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
         -- [19 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร -- [11 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่านเรื่องขยายเวลารับสมัครโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ "อีกนิดพิชิตเอดส์"
          -- [8 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู -- [6 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ "อีกนิดพิชิตเอดส์" -- [5 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ -- [5 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) -- [28 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวม
         หมวกนิรภัย" -- [28 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ -- [22 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องตราสัญลักษณ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล
         ประจำปี ๒๕๖๑ -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์
         ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ -- [21 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมทำบุญเพื่อน้อมถวาย
         เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- [16 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องมาตราการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ...
          -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องประกาศกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
          กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [11 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่องระเบียบการสมัครฝึกอบรมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทย -- [9 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
         ของครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
         ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) -- [4 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [4 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ -- [2 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
         ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference
         of Asia-Pacific Network for Holistic Education on Value Learning" -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
         และวิทยานิพนธ์ สาขานิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒ -- [13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เรื่อง ไม้หวงห้ามประเภท ก
         ขั้นตอนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้าม -- [7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ -- [4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน -- [3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
          สภากาชาดไทย -- [29 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ -- [29 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนา
          ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
          -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารติดต่อวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
          -- [26 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานในโครงการส่วนพระองค์
          สวนจิตรลดา ประจำปี ๒๕๖๑ -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
          ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
          -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานศูนย์ข่าวจังหวัดน่าน -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนทุนเพื่อจัดสร้างภาพยนตร์เพื่อลดปัญหาปัจจัยเสี่ยง
          -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน การเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางแอปพลิเคชั่น "Research Gateway"
          -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -- [6 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
          -- [1 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิขาการ เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" -- [30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน งาน " JAPAN JOB FAIR 2017 " -- 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน รับสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
          และวิชาการ รุ่นที่ 2 -- [30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
          -- [11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
         วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานเพื่อรับการพิจารณาฯ ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
         ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ
         ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
         วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ -- [5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
         -- [7 เมษายน พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [30 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวฯ -- [24 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการในวิทยาลัยชุมชนน่าน (แก้ไขเพิ่มเติม)
         -- [23 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการในวิทยาลัยชุมชนน่าน (แก้ไขเพิ่มเติม)
         -- [23 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิจัย -- [20 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน -- [28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศเรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ -- [17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย -- [16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย -- [9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย -- [9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา -- [26 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศจากสมศ. เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการ -- [26 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน -- [13 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวชช.น่าน -- [26 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -- [14 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [13 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [12 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [11 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [4 ตุลาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 28 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [ 26 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๕๙ -- [ 9 กันยายน พ.ศ. 2559]

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน -- [ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ -- [ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญา (รอบที่ ๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
          -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รายละเอียดการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษา -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย -- [ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ปฏิทินการศึกษาประจำ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ -- [ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559]

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องกำหนดการลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ วชช.น่าน

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานความรู้กินได้

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙