• รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 -- [6 ตุลาคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 -- [14 กันยายน พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 -- [7 สิงหาคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 -- [14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 -- [15 มิถุนายน พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 -- [8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 -- [13 เมษายน พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 -- [17 มีนาคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 -- [11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 -- [21 มกราคม พ.ศ. 2563]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 -- [6 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 -- [4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2562 -- [22 ตุลาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 10 เดือนสิงหาคม 2562 -- [2 กันยายน พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 -- [22 สิงหาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562 -- [4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562 -- [20 มิถุนายน พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 -- [7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 -- [9 เมษายน พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 -- [8 มีนาคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 -- [21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 -- [10 มกราคม พ.ศ. 2562]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 -- [3 ธันวาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 -- [9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561]

 • รายงานสรุปงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1-16 -- [16 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2561 -- [16 ตุลาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2561 -- [11 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2561 -- [11 กันยายน พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2561 -- [4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 -- [5 มิถุนายน พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2561 -- [16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2561 -- [27 เมษายน พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 -- [22 มีนาคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2561 -- [14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2560 -- [26 มกราคม พ.ศ. 2561]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 -- [18 ธันวาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -- [22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2560 -- [5 ตุลาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560 -- [4 กันยายน พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2560 -- [15 สิงหาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2560 -- [11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 -- [5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560 -- [9 มิถุนายน พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2560 -- [1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2560 -- [7 เมษายน พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 -- [5 มีนาคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2560 -- [10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2559 -- [9 มกราคม พ.ศ. 2560]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559 -- [10 ธันวาคม พ.ศ. 2559]

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 -- [10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559]