• [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาน้อมรำลึกใน
       พระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 15:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมที่ ๔ ทดสอบ
       ตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
       อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ
       การแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ข้อมูลงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่านฯ
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและพิมพ์ป้าย โครงการ
       จัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตภกรรมพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน
       เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๓ ประชุมพัฒนา
       หลักสูตรท้องถิ่นด้านหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตกรรมพื้นถิ่นน่านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมหลักสูตร
       ท้องถิ่นด้านงานหัตภกรรมพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าน
       สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม กิจกรรมที่ ๒ การประชุม
       เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ข้อมูลงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม งานหัตถกรรม
       พื้นถิ่นน่านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
       ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์งานสำนักงาน, การ
       จัดการเรียนการสอนออนไลน์และชุดหูฟัง วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงและไมโครโฟน สำหรับ
       จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
       สนับสนุนการเรียนรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่ทิ้งขยะ วิทยาลัยชุมชนน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนกันยายน
       ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 15:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Roll up สำหรับโครงการการ
       พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับครูปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 15:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุกิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
       ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 15:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชน
       น่าน ทะเบียน กจ ๒๖๕๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ ออกแบบและจัดทำเล่มองค์
       ความรู้เผยแพร่ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ๔.๐ ภายใต้กิจกรรม
       การจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษจัดทำวุฒิบัตร สำหรับ
       โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ๔.๐ ภายใต้กิจกรรมการจัดหลักสูตร
       ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการการพัฒนา
       คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ๔.๐ ภายใต้กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดขันโตกไม้สำหรับกิจกรรมการจัด
       หลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย ๔.๐
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
       ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม
       ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 14:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการการพัฒนา
       กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับครูปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 13:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๒ และ
       กิจกรรมที่ ๓ โครงการการจัดการความรู้ฟื้นฟูลายหม้อดอกปูรณฑฎะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน งานสภา
       วิทยาลัยชุมชนน่าน งานธุรการและสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ
       วิทยาลัยชุมชนน่าน เลขทะเบียน กจ ๒๔๕๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:38 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบจัดทำรูปเล่มและเผยแพร่
       องค์ความรู้ กิจกรรมที่ ๖ และ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ
       สังคมสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดองค์ความรู้เผยแพร่ (Roll up)
       กิจกรรมที่ ๖ และ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ
       สังคมสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนสิงหาคม
       ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือต้นกุ่ม
       เครื่องสักการะพระเจ้าน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
       ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคือเวียง
       ศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเรียน
       ห้องเรียนสาธารณสุขชุมชน (ห้องเรียน ๗) วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
       หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรตัดตุง ต้องลาย
       รหัสวิชา ๒๐๐๘๐๕๐๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาการเปรียฐวัดโป่งคำน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
       จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายโครงการ กิจกรรม
       วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม/จิตอาสาให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนากิจการนักศึกษวิทยาลัยชุมชนน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ ๓
       ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
       เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำอาหารกล่องสำหรับบุคลากร
       โรงพยาบาลน่าน กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม/จิตอาสาให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนากิจการ
       นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
       การแปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา ๒๐๐๗๑๔๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกล่องสำหรับ
       บุคลากรโรงพยาบาลน่าน กิจกรรมส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนากิจการ
       นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
       โคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม/จิตอาสาให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนากิจการ
       นักศึกษวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
       การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๐๐๗๑๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรม
       วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม/จิตอาสาให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนากิจการนักศึกษวิทยาลัยชุมชนน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 08:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๔
       และ กิจกรรมที่ ๕ โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 08:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์
       กิจกรรมที่ ๔ และ กิจกรรมที่ ๕ โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ก.ย. 2564 เวลา 08:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์
       กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
       และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า
       โครงการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจ (CBMC) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดการ
       เรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจ (CBMC) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโครงการจัดการเรียนรู้
       เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจ (CBMC) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการงานสัปดาห์
       วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการ
       ออนไลน์และวิดีโอสรุป โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายโครงการงานสัปดาห์
       วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารรายงานและ
       สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจ (CBMC) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ
       ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
       โครงการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจ (CBMC) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานสารสนเทศ กิจกรรมประชุม
       เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลวรนคร ด้านดิจิทัล มีเดีย
       ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 14:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมประชุม
       เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลวรนคร ด้านดิจิทัล มีเดีย
       ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 14:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือนำเที่ยวอำเภอบ่อเกลือ
       จังหวัดน่าน โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 14:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร
       ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขางานบริหารในธุรกิจที่พักและโรงแรม โครงการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
       พนักงานโรงแรม สาขาการบริการส่วนหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๓
       โครงการ การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมเสียง
       ห้องสิริเบญญา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดองค์ความรู้ กิจกรรมที่ ๔
       โครงการ การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๕ ประชุม
       เชิงปฏิบัติการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
       โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชนเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ
       และทำเล่มคู่มือการทำบทเรียนออนไลน์ โครงการบทเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๖ สรุป
       และรายงานผลการดำเนินโครงการและคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๓ การ
       บริการชุมชน ครั้งที่ ๒ การให้บริการชุมชนในรูปแบบสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีโอเผยแพร่องค์ความรู้
       กิจกรรมที่ ๓ จ้างเหมาทำวิดีทัศน์หรือสื่ออื่นๆ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซะป๊ะสมุนไพร
       อบในสุ่มไก่บ้านนวราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 11:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมฝึกอบรมทำ
       เครื่องหอมอโรม่า โครงการต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซะป๊ะสมุนไพรอบในสุ่มไก่บ้านนวราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 11:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีทัศน์ข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์
        ชุมชน โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์ชุดองค์ความรู้
       กิจกรรมที่ ๖ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการและคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธี
       เฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๒ การ
       ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการทำผ้า Eco Print โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา (คนที่ ๑) โครงการวิจัย
       การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา (คนที่ ๓) โครงการวิจัย
       การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา (คนที่ ๒) โครงการวิจัย
       การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดรูปเล่มเผยแพร่องค์
       ความรู้ กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการให้บริการวิชาการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
       สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๒
       นิเทศ โครงการติดตาม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่
       ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการการศึกษา
       อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑๕ พฤศจิกายน
       ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมงานอาคาร
       สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
       เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
       ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
       เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงาน
       ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าพันธุ์ไม้ โครงการวิจัย "การบริหาร
       จัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" กิจกรรมที่ ๕
       ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการ
       วิจัย โครงการ "การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยว
       เชิงเกษตร" กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและสกรีนกระเป๋าผ้า
       วิจัย โครงการ "การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยว
       เชิงเกษตร" กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมการยกระดับ
       วิถีวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ ๑ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว
       อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 9:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับ โครงการ
        วิจัย "การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
       กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 8:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์ โครงการ
        วิจัย "การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
       กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 8:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัด
       การเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมที่ ๓ ประชุม
       เชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
       ศักยภาพบุคลากรในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชน
       เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๒ และ
       กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของชุมชน โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานปรับภูมิทัศน์
       สนามหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเรือรูปแบบหัวโอ้ หางวัลย์
       และรูปแบบเรือจำลองทั้งหมด ๗ สกุลช่าง โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมที่พักนักศึกษาโดย
       วิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:50 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
       ทำลูกประคบสมุนไพร รหัสวิชา ๒๐๐๗๑๔๒๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
       ผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น รหัสวิชา ๒๐๐๙๐๔๐๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
       แปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา ๒๐๐๗๑๔๐๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน
       กิจกรรมที่ ๓ และ กิจกรรมที่ ๔ ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ
       จังหวัดน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อหนังสือ
       และวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีโอข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว
       กิจกรรมที่ ๓ และ กิจกรรมที่ ๔ ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ
       จังหวัดน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:50 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
       หลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสื่อ
       สร้างสรรค์และการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ๒๐๐๑๐๗๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่
       ๒ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบทเรียนออนไลน์บน platform รูปแบบ Google Classroom ให้แก่
       บุคลากร โครงการบทเรียนออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรม
       ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบทเรียนออนไลน์บน platform รูปแบบ Google Classroom ให้แก่
       บุคลากร โครงการบทเรียนออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋า กิจกรรม
       ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบทเรียนออนไลน์บน platform รูปแบบ Google Classroom ให้แก่
       บุคลากร โครงการบทเรียนออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงพัดลมที่พักนักศึกษาโดยวิธี
       เฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๕ การพัฒนายกระดับ
       ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
       จังหวัดน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานธุรการและสารบรรณ และงาน
       สภาวิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารวบรวมและศึกษาวิจัยมรดก
       วัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อขับเคลื่อน
       เมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCOโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๓.๔ ค่าย
       อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รวมผู้สูงอายุและเยาวชน รุ่นที่ ๔ โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้าง
       ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเส้นทางแผนที่แนะนำบ้าน
       ศิลปินพื้นถิ่นน่าน กิจกรรมที่ ๑.๙ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้
       เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
       ท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน รหัสวิชา ๒๐๐๙๑๕๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ
       ๒๖๕๑ น่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 12:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๒
       โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:53 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำโดยวิธี
       เฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมที่
       ๒ โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า
       กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำและ
       ผู้สอนพิเศษและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรม
       ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอน
       พิเศษและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ
       การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษและบุคลากร
       วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 11:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
       เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดบเริ่มปฏิบัติงาน
       ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
       เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดบเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
       ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียน
       การสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน
       สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
       เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน โดบเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
       ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการ
       กิจกรรมที่ ๓ เวทีคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลตำบล ของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือ
       โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
       พัฒนา วิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานโรงแรม สาขาการบริหารส่วนหน้า วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 10:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลาโครงการวิจัย “การบริหาร
       จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร”
       กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2564 เวลา 9:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัย
       “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร”
       กิจกรรมที่ ๕ ให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 11:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๔ ประชุม
       สรุปผลการวิจัย ภายใต้โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 11:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพ
       ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ประชุมเชิง
       ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษ
       ที่ ๒๑ฯ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 11:04 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงาน สรุปผล
       การดำเนินงานกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education ภายใต้โครงการพัฒนา
       คุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ฯ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:55 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
       ผลิตภัณฑ์จากหัวเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นที่เรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
       ของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับ กิจกรรมที่ ๓ จัด
       กระบวนการ Focus Group ค้นหาความต้องการในการพัฒนาอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำผ้ามัดย้อม
       สีธรรมชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นที่เรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนประจำปีงบประมาณ
       ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:26 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๖.๓ การอบรมการ
       ทำงานเป็นทีมและบูรณาการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ ๑ เรื่องการทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่เราทำ Work Smart with Smile
       ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบาย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับ
       กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับครูปฐมวัย โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับ
       กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศติดตามการนำความรู้และทักษะไปพัฒนาเด็กปฐมวัยและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากระบวนการ
       จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับครูปฐมวัย โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม กิจกรรมที่ ๖.๓ การอบรม
       การทำงานเป็นทีมและบูรณาการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ ๑ เรื่องการทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่เราทำ Work Smart with Smile
       ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบาย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ส.ค. 2564 เวลา 9:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า
       กิจกรรมที่ ๖.๓ การอบรมการทำงานเป็นทีมและบูรณาการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ ๑ เรื่องการทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่เราทำ
       Work Smart with Smile ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบาย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะ
       เจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 14:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนกรกฎาคม
       ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:50 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพ
       ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
       Online Education ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ฯ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
       การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรมที่ ๕ โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ ๕.๓
       โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:33 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
       ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:26 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายสำหรับโครงการพัฒนา
       ศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน
       การเรียนการสอน Online Education ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ฯ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ ๓
       โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ส.ค. 2564 เวลา 13:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือทวนสอบฯ
        กิจกรรมที่ ๓ โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
       ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 16:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
       ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๒ สืบสานประเพณี
       วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายสำหรับ
       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๔
       อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ ๔ ตำบล โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ
       ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๕ อบรมพัฒนาอาชีพเพื่อ
       สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ๔ ตำบล โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ
       ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ
       การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ ๔ ตำบล โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:26 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัด
       กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ (U2T น้ำปั้ว) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัด
       กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพเกษตรและการยกระดับผลผลิตเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ ๑ (U2T น้ำปั้ว) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนมิถุนายน
       ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด จุดเช็คอิน สำหรับ
       กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเวียงวรนคร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร
       อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม สำหรับ
       ใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ
       จังหวัดน่าน" โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัด
       หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการจีบผ้าและจับผ้าในงานพิธีต่างๆ รหัสวิชา ๒๐๐๘๐๕๐๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
       ณ สปาสุ่มไก่ บ้านนวราษฎร์ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้องเรียน จำนวน ๖ ป้าย
       งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 16:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้สำหรับดำเนินกิจกรรม
       ที่ ๓ และ ๔ โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยวีธี
       เฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งแหล่งท่องเที่ยว สำหรับ
       กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเสียงวรนคร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
       ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Color all in
       one สำหรับใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
       เชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
       Covid 19 ใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
       เชิงสุขภาพอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ HP Laser Color all in
       one สำหรับใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ โครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
       เชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงาน
       งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชน
       น่าน เพื่อคนน่าน ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน กิจกรรมที่ ๑.๙ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา
       ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยน Hard disk SSD ครุภัณฑ์
       คอมพิวเตอร์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
       "การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์ หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน" ระยะเวลา ๓ เดือน ๑๕ วัน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสารสนเทศ สำหรับการ
       จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวีธีเฉพาะ
       เจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
       หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาธงชาติวิทยาลัยชุมชนน่าน
        โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม
       สิริเบญญา ๓ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับ
       กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบทเรียนออนไลน์รูปแบบ YouTube ให้แก่บุคลากรภายใต้
       โครงการบทเรียนออนไลน์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรเนียวสำหรับการศึกษารายหัว
       หลักสูตรอนุปริญญา ภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
       โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมที่ ๓
       พัฒนาและส่งเสริมการเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบทเรียนออนไลน์รูปแบบ YouTube ให้แก่บุคลากรภายใต้โครงการบทเรียน
       ออนไลน์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนพฤษภาคม
        ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนสำหรับ
       กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบทเรียนออนไลน์รูปแบบ YouTube ให้แก่บุคลากรภายใต้
       โครงการบทเรียนออนไลน์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ
       ภายในอาคารสิริเบญญาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟฟ้าสำหรับใช้การศึกษารายหัว
       นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
       ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้การศึกษารายหัว
       นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการศึกษารายหัวหลักสูตร
       อนุปริญญา ภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน โดยวีธีเฉพาะ
        เจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 15:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรอนุปริญญา
        สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๓ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรอนุปริญญา
        สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๓ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างพร้อมคนขับและน้ำมัน
        สำหรับนำเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมที่
        ๒.๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเวียงวรนคร ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
        โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โครงการ
        ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ ๒.๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
        ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเวียงวรนคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุม
        บ้านเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 พ.ค. 2564 เวลา 13:26 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
        และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรม U๒T ตำบลน้ำปั้ว สู้ภัย Covid-๑๙ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 28 พ.ค. 2564 เวลา 13:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
        และสติ๊กเกอร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรม U๒T ตำบลน้ำปั้ว สู้ภัย Covid-๑๙
        โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 พ.ค. 2564 เวลา 14:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดห้วย กิจกรรมที่ ๔
        เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการทำงานร่วมกันฯ ในการพัฒนาการใช้และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน
        โซ่ข้อกลาง โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษา
        พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 พ.ค. 2564 เวลา 14:33 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุระบบน้ำ กิจกรรมที่ ๔
        เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการทำงานร่วมกันฯ ในการพัฒนาการใช้และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน
        โซ่ข้อกลาง โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษา
        พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 พ.ค. 2564 เวลา 14:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลแจ้งเตือนพื้นที่
        การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 พ.ค. 2564 เวลา 14:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
        จัดกิจกรรมที่ ๒.๒.๒ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเวียงวรนคร หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยเวียงวรนคร
        โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน กจ ๒๖๕๑ น่าน ระยะทาง ๑๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๓ เวทีคืนข้อมูล
        และระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลตำบล ของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
        และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๓ เก็บข้อมูล
        ความต้องการในการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่า โครงการวิจัยที่ ๔ "การพัฒนา
        รูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวผ้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน" ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพ
        การท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน" โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสาโรงจอดรถ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลากร โครงการยกระดับ
        เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงาน
        ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
        เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกัน
        การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 9:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินงาน
        งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 9:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนเมษายน
        ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 9:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
        ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 9:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
        ผู้เข้า - ออก อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 พ.ค. 2564 เวลา 9:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พักนักศึกษา
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ
        การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า กิจกรรมที่ ๒ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:26 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนมีนาคม
        ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
        มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
        และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โคมไฟล้านนาสู่โคมไฟ
       ประยุกต์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานอาคาร
        สถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 เม.ย. 2564 เวลา 10:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนสายไฟฟ้า งานอาคาร
        สถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 15:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการถาวร หออัตลักษณ์
        นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
        การทำลูกประคบสมุนไพร รหัสวิชา ๒๐๐๗๑๔๒๑ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน
        จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูล
        ศักยภาพชุมชนเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ๑๖ ประการและตรวจทานข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
        ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์แผ่นพับ
        โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ ๒.๒.๒ ประชุมเชิง
        ปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเวียงวรนคร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ
        หอประชุมบ้านเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
        และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ ๒.๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ
        พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเวียงวรนคร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมบ้านเก็ต ตำบลวรนคร
        อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
        พนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชนเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ๑๖ ประการและตรวจทานข้อมูล
        โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานวิจัย
        ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหออัตลักษณ์นครน่าน
        กิจกรรมที่ ๑.๖ ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาดหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธี
        เฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนและ
        หน้ากากอนามัยผ้าทรงโค้ง โครงการวิจัย "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังวัดน่าน :
        กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" กิจกรรมที่ ๒ ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองนาน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย "การบริหาร
        จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" กิจกรรมที่ ๒
        ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
        ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองนาน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด
        หออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมที่ ๑.๖ ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาดหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกิจกรรมที่ ๒.๑.๑ ประชุมเชิง
        ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Maketing โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
        ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการ
        ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงและจัดสถานที่กิจกรรมที่
        ๒.๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Maketing โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
        ตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรีเซนเตอร์ไร้สาย โครงการยกระดับ
        เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนกิจกรรมที่ ๑
        ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชน โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ ๘ - ๙
        เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.ปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิง
        ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชน โครงการสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔
        ณ ห้องประชุม อบต.ปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:30 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติ
        การร่วมกับเครือข่ายชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาสะของตนเองและสร้าง
        สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๓.๒ กิจกรรมฝึกอบรม
        การทำต้นกุ่มสักการะพระเจ้าน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 11:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดการประชุม
        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 10:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลกิจกรรมเวทีคืนข้อมูล
        และระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลตำบลของผู้มีส่วนร่วมได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือ โครงการยกระดับ
        เศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 10:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L๓๓๑
       รหัส ๐๐๓ กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลตำบลของผู้มีส่วนร่วมได้เสียและเครือข่าย
       ความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 เม.ย. 2564 เวลา 10:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลและ
        ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลตำบลของผู้มีส่วนร่วมได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
        และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 มี.ค. 2564 เวลา 15:48 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำถุงผ้าพร้อมสกรีน โครงการ
        วิจัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชนเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 มี.ค. 2564 เวลา 9:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกโครงการวิจัย การจัดการ
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม วิถีชนเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 มี.ค. 2564 เวลา 9:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการวิจัย การ
        จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชนเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 มี.ค. 2564 เวลา 8:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการ การ
        บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แก้ไข)

 • [ 15 มี.ค. 2564 เวลา 8:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการวิจัย การ
        พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
        ประดิษฐ์โคมไฟล้านนาฯ รหัสวิชา ๒๐๐๘๐๕๐๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
        จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:51 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรนวด
        ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รหัสวิชา ๒๐๐๗๐๗๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ใต้
        อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา
        ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓.๑ รักบ้านเกิดเชิดชู
        อัตลักษณ์นครน่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บ้านคือเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
        เลี้ยงผึ้งโพรงป่า รหัสวิชา ๒๐๐๙๐๘๐๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประจำหมู่บ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
        จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย คนที่ ๒
        โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยว
        เชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย คนที่ ๑
        โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยว
        เชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
        จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยร่วมโครงการชุดวิจัย "การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
        เชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน ๒๓ วัน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
        จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย "การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชนเผ่าลัวะ อำเภอบ่อเกลือ
        จังหวัดน่าน" โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:04 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
        จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย "การยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ
        จังหวัดน่าน" โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
        จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
        อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน" โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มี.ค. 2564 เวลา 8:44 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการ การบริหาร
        จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มี.ค. 2564 เวลา 8:44 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเบรครถยนต์ราชการ
        กจ ๒๖๕๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 16:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มชนิดถังประจำเดือนกุมภาพันธ์
        ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง จัดจ้างเก็บข้อมูลปฐมภูมิของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่นำร่องรายชุด
        โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ
        เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15:01 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๑ และ ๒
        โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล ชุดโครงการวิจัย
        การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์อะคริลิค
        ห้องรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มรายงานวิจัย โครงการ
        วิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อ/คู่มือเส้นทางท่องเที่ยว
        เชิงเกษตร โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
        องค์ความรู้ โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษา
        พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลศูนย์การเรียน
        เครือข่ายอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลศูนย์ประสานงาน
        โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลวิจัย ชุดโครงการ
        วิจัยการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 11:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
        ผู้ช่วยนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน"
        โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10:55 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
        ณ ศุนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่านวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
        ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนา
        และออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการร่วมกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย (RECOFT Thailand) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ
        เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และชื่อเว็บไซต์ของ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดกิจกรรมที่ ๔ และ
        กิจกรรมที่ ๕ โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มชนิดถังประจำเดือนมกราคม
        ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:50 น. ] -ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน
        บค ๒๕๕๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
        สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๑ การจัดประชุม
        เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยกับผู้มีส่วนได้เสียโครงการวิจัยที่ ๓ "แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
        การท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน" ภายใต้ชุดโครงการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเพื้นที่เมืองเก่าน่าน"
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการประชุม
        เชิงปฏิบัติการออกแบบองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และ
        การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม
        หลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย รหัสวิชา ๒๐๐๑๐๗๐๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
        ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานที่
        ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
        ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08:51 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L๓๓๑
        รหัส ๐๐๓ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet
        รุ่น P๑๑๐๒ รหัส ๘๕A CE๒๘๕A Black โครงการงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • [ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือวัสดุสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ
        และงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.พ. 2564 เวลา 15:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ
        การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 18 ก.พ. 2564 เวลา 16:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย "การพัฒนา
        ผลิตภัณฑ์และการบริการท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองน่าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 18 ก.พ. 2564 เวลา 16:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย "ปัจจัยทาง
        การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 ก.พ. 2564 เวลา 09:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารชุดแบบสอบถาม
        โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 8 ก.พ. 2564 เวลา 08:41 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
        เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 8 ก.พ. 2564 เวลา 08:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
        ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        ห้องปฏิบัติงานอาคารสิริเบญญา ๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์
        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ
       และวันพ่อแห่งชาติ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสปอร์ตไลท์ห้องประชุม
        สิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน
        พฤษจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า
        เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
        ท้องถิ่นน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 11:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย
        (คนที่๒) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ (Video Presentation)
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:57 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ชื่อประธานสภา
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ
        ประชุมเตรียมความพร้อมและการตรวจประเมินคุณภาพในวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:50 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ราชการ
        วิทยาชุมชนน่าน ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
        จำนวน ๔ รายการ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำโปสเตอร์บทความวิจัย เรื่อง
        การพัฒนานิทานพื้นบ้านล้านนา ฉบับมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องผีปกกะโหล้งจำแลง โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
       นนทรีอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 6 ต.ค. 2563 เวลา 14:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ โครงการวิจัย
       แนวทางการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่
        ประชาสัมพันธ์การให้บริการรถรางโมบายนาเคนทร์พลวัต ชลทัศน์วัฒนธรรม โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มรายงานวิจัย การศึกษาและ
        พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติเพื่อการค้า โครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
        ย้อมสีธรรมชาติเพื่อการค้า กิจกรรมที่ ๔ ทำเล่มรายงานผลการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:23 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และทำเล่มเผยแพร่องค์ความรู้
        กิจกรรม โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและซื้อวัสดุ โครงการ
        พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อ ส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อที่หลากหลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ
        ติดตาม การนำความรู้และทักษะไปพัฒนาเด็กปฐมวัยและสรุปผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 10:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและทำชุดนิทรรศการ
        ผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ผลงานวิจัย บทความ
        เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปี
        งบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมที ๓.๑ รวบรวมผลงานวิจัยบทความที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเพณี
        วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งทำเนียบผู้บริหาร
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
        สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กิจกรรมที ๑.๗ กิจกรรม
        แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
        (๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำ
        เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า
        ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:04 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อคลิปวีดีโอและเผยแพร่
        ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ศูนย์น่านศึกษา โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วิทยาลัยชุมชน
        น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์และประชาสัมพันธ์เผย
        แพร่องค์ความรู้ด้านการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่านด้วยภูมิปัญหาท้องถิ่น โครงการศึกษาการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมือง
        น่านด้วยภูมิปัญหาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:55 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร งานนิเทศ ติดตามการ
        จัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา สำหรับโครงการ
        ไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัย
        ชุมชนน่าน ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 7 ก.ย. 2563 เวลา 10:11 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหออัตลักษณ์นครน่าน
        โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 7 ก.ย. 2563 เวลา 10:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร
        หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะ
        เจาะจง

 • [ 7 ก.ย. 2563 เวลา 10:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำหรับ
        อาคารศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล สำหรับโครงการ
        ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธี
        เฉพาะเจาะจง

 • [ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสำหรับ
        การฝึกอบรม หลักสูตรท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน รหัสวิชา ๒๐๐๙๑๕๐๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๓
        ณ ห้องประชุมต่งโหลน ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
        สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสำหรับ
        การฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบ้านนาเผือก
        อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:30 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด สำหรับ
        ห้องเรียนสาขาปฐมวัยรหัส ๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:26 น. ] - ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ สิงหาคม
        ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบ้านนาเผือก อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอาคาร
        เรียนและห้องสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
        สำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 15:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม
        หลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
        องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 15:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทวนสอบสัมฤทธิ์ตาม
        มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธี
        เฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 15:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และออกแบบหนังสือเผยแพร่
        อัตลักษณ์น่าน กิจกรรมที่ ๔.๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 15:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
        พัฒนาศักยภาพครูประจำและผู้สอนพิเศษ กิจกรรมประชุมครูประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการ
        ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำและผู้สอนพิเศษ กิจกรรมประชุมครูประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14:55 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรวบรวมผลงานวิชาการและ
        ทำรูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14:51 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และออกแบบหนังสือสรุป
        กิจกรรมตลอดทั้งปี กิจกรรมที่ ๔.๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์น่านศึกษา
        และหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒.๔ ค่ายอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน (รุ่นเยาวชนและผู้สูงอายุ)
        ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 ส.ค. 2563 เวลา 15:39 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
        กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 ส.ค. 2563 เวลา 15:36 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม
        หลักสูตรการตัดตุง ต้องลาย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบ้านปรางค์ หมู่ที่ 8 ตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 10 ส.ค. 2563 เวลา 15:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 29 ก.ค. 2563 เวลา 13:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ
        การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ : กิจกรรมการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี
        งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตรการจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 29 ก.ค. 2563 เวลา 13:14 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 29 ก.ค. 2563 เวลา 13:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ
        การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ : กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี
        งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.ค. 2563 เวลา 16:27 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตรกรรมฝาผนัง
        วัดภูมินทร์ สกุลช่างน่าน โครงการจัดการความรู้ ด้านศิลปวัฒวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๒
        กิจกรรมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ สกุลช่างน่าน ะหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หออัตลักษณ์นครน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.ค. 2563 เวลา 16:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.ค. 2563 เวลา 16:16 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
        การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ กิจกรรมที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.ค. 2563 เวลา 16:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
        พนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการน่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมที่ ๑.๖ และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
        หออัตลักษณ์นครน่าน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาชุมชนแม่ฮ่องสอน
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ก.ค. 2563 เวลา 16:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพ
        การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ กิจกรรมที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 23 ก.ค. 2563 เวลา 14:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร
        อุทยานความรู้กินได้ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ก.ค. 2563 เวลา 16:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ท่อส่งน้ำ
        สำหรับเครื่องสูบน้ำ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ก.ค. 2563 เวลา 16:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้วิทยาลัยชุมชน
        สำหรับใช้ติดรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ก.ค. 2563 เวลา 16:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาบำรุงรักษาสภาพสีรถ
        สำหรับรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 15 ก.ค. 2563 เวลา 16:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ งานอาคารสถานที่
        สำหรับจัดกิจกรรม การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 ก.ค. 2563 เวลา 13:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อออนไลน์รายวิชา
        Coursework Structure หลากเรื่องร้อยลายตำนานผ้าซิ่นน่าน กิจกรรมที่ ๓.๒ กิจกรรมผลิตสื่อออนไลน์รายวิชา Coursework Structure
        หลากเรื่องร้อยลายตำนานผ้าซิ่นน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะ
        เจาะจง

 • [ 14 ก.ค. 2563 เวลา 13:02 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมที่ 2.2
        กิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
        ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 15:00 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกุญแจ สำหรับห้องพัก
        นักศึกษาอาคารไม้ทิศเหนือ ชั้น ๒ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:58 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องตัดหญ้า
        วิทยาลัยชุมชนน่าน สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า
        สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
        มิถุนายน 2563ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:20 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่านประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรม
        พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรม โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
        สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรม โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:13 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสาหรับใส่เอกสารพร้อมสกรีน
        กิจกรรมที่ 7โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0ในระหว่างวันที่
        16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
        ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้าดื่มชนิดถัง ประจ้าเดือนพฤษภาคม
        2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารสิริเบญญา
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้าดื่มชนิดถัง ประจ้าเดือนมิถุนายน
        2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 8 ก.ค. 2563 เวลา 15:07 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
        น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 8 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 8 ก.ค. 2563 เวลา 15:00 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 13:22 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรม
        พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรม โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 13:19 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบซ่อมแซมห้องน้ำ
        อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 11:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อออนไลน์
        โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 11:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
        ของห้องเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 11:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ผู้อำนวยการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 3 ก.ค. 2563 เวลา 11:29 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีน้ำมัน สำหรับปรับปรุง
        ฝ้าหลังคาศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อฝึกอบรมออนไลน์
        ด้านเครื่องแต่งกายและด้านอาหาร โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
        เชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:21 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อฝึกอบรมออนไลน์
        ศิลปกรรมและด้านดนตรีพื้นบ้าน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
        เชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:17 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการ
        พัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๑ ระหว่าง
        วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการ
        พัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๒ ระหว่าง
        วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:12 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการตัดตุง
        ต้องลายภูมิปัญญาน่าน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการ
        ท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการ
        ท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๓ อบรม
        ถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโอกาสในการนำมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรวิถีลื้อสร้างมูลค่าและรายได้
        โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ โครงการ
       วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:50 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิจัย
        โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:47 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานผลการวิจัย
        โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:44 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย
        (คนที่ ๓) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:42 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย
        (คนที่ ๒) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 15:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย
        (คนที่ ๑) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09:04 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดองค์ความรู้ประกอบการ
        จัดกิจกรรมที่ ๓ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโอกาสในการนำมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรวิถีลื้อ
        สร้างมูลค่าและรายได้ โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงและจ้างจัดสถานที่
        ดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
        โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อำเภอปัว
        จังหวัดน่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 08:55 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิง
        ปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โครงการวิจัยการศึกษาแนวทาง
        ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 08:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประกอบการวิจัยและ
        ชุดองค์ความรู้ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:24 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อออนไลน์
        โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:18 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:15 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องตัดหญ้า
        วิทยาลัยชุมชนน่าน สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้โครงการ กิจกรรมที่ ๓
        การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โครงการวิจัยการศึกษาแนวทาง
        ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:00 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
        จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 11:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 11:54 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมสภา
       วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 16:10 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ ๓
        และ กิจกรรมที่ ๔ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 16:06 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียงและจ้างจัดสถานที่
       ดำเนินกิจกรรมที่ ๓ และ กิจกรรมที่ ๔ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10:35 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ ๒
       กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวไทลื้อชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โครงการวิจัย
       การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10:32 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลพระฉายาลักษณ์
       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี
       ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10:30 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมที่ ๓ และ
       กิจกรรมที่ ๔ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 10:09 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาคลังทรัพยากรความรู้พื้นถิ่น
       น่านและชุดองค์ความรู้ต้นแบบ กิจกรรมที่ ๓.๔ กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรคลังความรู้พื้นถิ่นน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 • [ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 9:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรม ๓
        และกิจกรรมที่ ๔โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวฯ

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:52 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์
        วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด วชช. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
       โครงการประชุมอนุกรรมการวิชาการ

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:46 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ ๙๐ วัน
        พืชผักสวนครัวรั้ววชช.น่าน

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:43 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๒
        จัดกระบวนการเรียนรู้การสกัดสีธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:40 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมที่ ๒
        การเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ปัว จ.น่าน

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:37 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าทอไทลื้อ
        สำหรับใส่เอกสาร กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนฯ

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:34 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการวิจัย
        กิจกรรมที่ ๑ การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวฯ

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ
        เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:31 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ
        เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:28 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ
        เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14:25 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ
        เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:03 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการวิจัย
        กิจกรรมที่ ๑ การประชุมร่วมกับชุมชน โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 13:08 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า
        วิทยาลัยชุมชนน่าน สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชนน่านประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 13:05 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
       เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:59 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมที่ ๒
        กิจกรรมการเก็บข้อมูล โครงการวิจัย "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:57 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจุด/แปลงสาธิตการเกษตรวิถีไทลื้อในพื้นที่โครงการอย่างมีส่วนร่วม
        กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการเก็บข้อมูล โครงการวิจัย "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน"
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและออกแบบป้ายศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:53 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและออกแบบป้ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หออัตลักษณ์นครน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:51 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:49 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์หออัตลักษณ์นครน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:47 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:45 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:43 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน
        เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:41 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 พ.ค. 2563 เวลา 11:39 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 14 เม.ย. 2563 เวลา 8:47 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว คสล. และโรงจอดรถ
        วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • [ 1 เม.ย. 2563 เวลา 11:58 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน
        ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 1 เม.ย. 2563 เวลา 11:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธี
       เฉพาะเจาะจง

 • [ 1 เม.ย. 2563 เวลา 11:43 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด หออัตลักษณ์นครน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 1 เม.ย. 2563 เวลา 11:39 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:46 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:44 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:41 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน
       เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:38 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 มี.ค. 2563 เวลา 12:27 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 17 มี.ค. 2563 เวลา 12:23 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรโลหะพร้อมติดตั้งและซ่อมแซม บริเวณป้ายด้านหน้า
       วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 2 ก.พ. 2563 เวลา 14:56 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะ
       เจาะจง

 • [ 2 ก.พ. 2563 เวลา 14:54 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 2 ก.พ. 2563 เวลา 14:52 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะ
       เจาะจง

 • [ 2 ก.พ. 2563 เวลา 14:49 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการการจัดการความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ :
       ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์ กิจกรรมที่ ๑ นวดฝ่าเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 13:12 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมหออัตลักษณ์นครน่าน ภายใต้โครงการจัดการความรู้
       เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมที่ ๗ ค่าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 5 พ.ย. 2562 เวลา 10:37 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝาตะแกรงกันกลิ่นและชุดท่อน้ำทิ้ง งานอาคารสถานที่
        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ต.ค. 2562 เวลา 14:28 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมิน
        คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ต.ค. 2562 เวลา 14:23 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางปัดน้ำฝน รถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ๔ ประตู
        ทะเบียน กจ ๒๖๕๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • [ 21 ต.ค. 2562 เวลา 14:20 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
        และสนามหญ้า โดยรอบบริเวณวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน

 • [ 24 ก.ย. 2561 เวลา 16:01 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน
        ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

 • [ 5 ก.ค. 2561 เวลา 14:04 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลต้นไม้และจัดทำข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ

 • [ 24 ม.ค. 2561 เวลา 15:41 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 11:23 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน
        ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 15:19 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบานพุ่มดอกไม้สด เข้าร่วมพิธี "วันบิดาแห่งฝนหลวง"

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 11:40 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
        ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม "การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 11:33 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สีน้ำมัน ทินเนอร์ และแปลงทาสี เพื่อปรับปรุง
        ป้ายเหล็กวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 7 พ.ย. 2560 เวลา 09:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        วิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามและบริเวณโดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 14:42 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการ
        ปฏิบัติงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 09:05 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จังหวัดน่าน
        ประจำปี ๒๕๖๐

 • [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 09:05 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ (คนขับพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ศูนย์น่านศึกษาและ
        หออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:38 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์น่านศึกษา
        และหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:35 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์
        น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:18 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:16 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 9:48 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัด อ.เมือง

 • [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 9:45 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

 • [ 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:18 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก.ย. 2560

 • [ 6 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้ปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐวิทยาลัยชุมชนน่าน