• [ 24 ก.ย. 2561 เวลา 16:01 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน
       ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

 • [ 5 ก.ค. 2561 เวลา 14:04 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลต้นไม้และจัดทำข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ

 • [ 24 ม.ค. 2561 เวลา 15:41 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 11:23 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน
        ทะเบียน บค ๒๕๕๒ น่าน

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 15:19 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบานพุ่มดอกไม้สด เข้าร่วมพิธี "วันบิดาแห่งฝนหลวง"

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 11:40 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
        ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม "การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 11:33 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สีน้ำมัน ทินเนอร์ และแปลงทาสี เพื่อปรับปรุง
        ป้ายเหล็กวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 7 พ.ย. 2560 เวลา 09:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        วิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:55 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามและบริเวณโดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 14:42 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการ
        ปฏิบัติงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 09:05 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จังหวัดน่าน
        ประจำปี ๒๕๖๐

 • [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 09:05 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ (คนขับพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ศูนย์น่านศึกษาและ
        หออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:38 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์น่านศึกษา
        และหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:35 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์
        น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:18 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน

 • [ 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:16 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 9:48 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัด อ.เมือง

 • [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 9:45 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

 • [ 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:18 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน ก.ย. 2560

 • [ 6 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น. ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้ปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐวิทยาลัยชุมชนน่าน