สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
     

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

พระครูสิรินันทวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กมล ภู่ประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายเผชิญ จิณสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงศ์กรณ์ สามัคคีนฤมิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

ผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
     

นางอมรา ชัยพินิจ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายประยงค์ แก้วประทุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการ