สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
     

พระครูสิรินันทวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเผชิญ จิณสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเมษ สายสูง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายสมเพ็ชร สิทธิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายสำเริง แก้วเทพ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายธีรพล วรรณวิภูษิต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
     

นางอมรา ชัยพินิจ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
เลขานุการ
 

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ