สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
     

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายปรีชา สุขรอด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายณชกมล คำศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเมษ สายสูง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
     

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการ

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
   
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.