•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอน...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษา...

•   คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
    เรื่อง แต่งตั้งนายสุเมษ สายสูง ดำรง...

•   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง
    รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีการสมัคร)

•   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง
    รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีการเสนอชื่อ)

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียน
    พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

•   คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
    จัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน...

•   ท่านพลเอกวิจักขฐ์​ สิริบรรสพและครอบครัว​
    มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวชช.น่าน

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๙/๖๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘/๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.