•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้าย...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   ยินดีต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย...

•   วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาการ
    ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่านรับการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา(SAR)

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๓/๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๒/๖๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑/๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤศจิกายน ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๒

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.