•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    โครงการประกวดออกแบบตรา...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมาย...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    กำหนดการและระเบียบในการรับสมัคร...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมอบรมโครงการ
    กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์

•  วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นตัวแทนนำเสนอ
    แผนยุทธศาสตร์และโครงการฯ...

•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
    สานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๐

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   งานวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มืออาจารย์ผู้สอน
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.