•   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง
    การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย...

•   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ

•   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเสนอชื่อ
    ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานเพื่อรับการ...
•   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
    และอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์

•   ประชาสัมพันธ์ร่วมงานและนำเสนอผล
    งานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๑๒

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม เข้าคารวะ
    ขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร

•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม
    "ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน"

•  วิทยาลัยชุมชนน่านลงพื้นที่ตำบลงอบ
    เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๕๙

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   งานวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มืออาจารย์ผู้สอน
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.