•   ประกาศเรื่องแบ่งงานและมอบหมาย
    หน้าที่ในการปฏิบัติราชการ

•   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย
•  ประกาศจากสมศ. เรื่องการรับสมัคร
    ผู้อำนวยการ

•  ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัย

•   ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
    ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินฯ

  •  สภาวิทยาลัย
  •  สภาวิชาการ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรมรวมพลังแห่ง
    ความดี เพื่อถวายความจงรักภักดี

•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

•  นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
    เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน
•  ขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ
    “Sharing ASEAN”ชิงรางวัลรวม 130,000

•  ประธานาธิบดีแห่งเมียนมาลงนาม
    ถวายความอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูต

•  สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
    ลุ่มน้ำโขงจัดประชุม Mekong Forum 2016
•  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

•  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๕๙

•  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์
    เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน ส.ค. ๕๙

•  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์
    เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน ก.ค. ๕๙

•  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์
    เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน มิ.ย. ๕๙

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   งานวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มืออาจารย์ผู้สอน
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.