•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การลงทะเบียนระดับอนุปริญญา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การเทียบโอนผลการเรียนของ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครผู้สอนพิเศษระดับอนุ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง ขอเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง
    โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   ร่วมพิธีวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี
     ๔๓ พรรษา ของหลวงพ่อเจ้าคุณเสน่ห์ ...

•   โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการ
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการ...

•   พิธีถวายพระพรชัยมงคล
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘/๖๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๗/๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๖/๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
     ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๒

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.