•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัคร...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่านรับการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา(SAR)

•   วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนา
    ศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านฯ

•   ต้อนรับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๒

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.