•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบ
    การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนา...

•   หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
    จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดโครงพัฒนาศูนย์น่าน
    ศึกษา ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้าง...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘/๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๗/๖๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๖/๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๔

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.