•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนา...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    กบข.ให้บริการใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงาน...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
    วิทยาลัยชุมชนตากและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

•   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
    มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมคณะ
    กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๓/๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๒/๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑/๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤศจิกายน ๒๕๖๑

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบศิษย์เก่า
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.