•   แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี ประสาท
    อนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิต...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การประกาศกำหนดสำนักงานในเขต...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก...

•    ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าพบผู้ว่า
    ราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและ...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณี
    ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๐

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาระดับ
    อนุปริญญาศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๐

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.