•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อน้อมถวายเป็น...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    มาตราการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ประกาศกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการความรู้
    การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการความรู้
    การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวที เสาวนา
    "รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๐

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   งานวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มืออาจารย์ผู้สอน
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.