•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่...
•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านลงพื้นที่ตำบลงอบ
    เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน

•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
    การ"พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน"

•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงานกีฬานักศึกษา
    "สิมิลันเกมส์" ที่จังหวัดพังงา
•  นายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ เปิดวิสัยทัศน์
    และมาตรการพลิกโฉม SME ตามแนว...

•  ขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ
    “Sharing ASEAN”ชิงรางวัลรวม 130,000

•  ประธานาธิบดีแห่งเมียนมาลงนาม
    ถวายความอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูต
•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๕๙

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๕๙
•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   งานวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มืออาจารย์ผู้สอน
•   คู่มือประชาชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.