•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    วิทยาลัยชุมชนน่านรับสมัครผู้สอนพิเศษ

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การใช้รถรางนำเที่ยวของหออัตลักษณ์...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   รดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สืบสานประเพณี
    ปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

•   ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบรอบ ๘ ปี
    ในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน

•   ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
    ชุมชนน่าน ร่วมรายการ "เช้านี้...ที่น่าน"

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๕/๖๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๔/๖๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๓/๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๒

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.