•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ตารางสอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครนักเรียน...

•   ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนา
    ศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านฯ

•   ต้อนรับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

•   วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม
    “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติฯ

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๙/๖๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๘/๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๒

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๒

•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
     ๒๕๖๒

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.