•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน การนำเสนอ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     ประเด็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     การตระหนักรู้เรื่องถึงการก่อเหตุร้าย...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
    ชุมชน มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัต...

•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัด
    การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาลัย...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการชวนกัน
    ทำดี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๘/๖๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๗/๖๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๖/๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๑

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบศิษย์เก่า
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.