•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

•   สรุปผลการแข่งขันทักษะทาง
     วิชาการ ระดับอนุปริญญา โครงการ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัคร...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     ขยายเวลาในการกรอกข้อมูล และ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วชช.น่านร่วมงาน "เปิดบ้านวิชาการ สถาบัน
    การศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วชช.แพร่"

•  ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา
    ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

•  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อม
    คณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนพบปะกับ...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๔/๖๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๓/๖๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๒/๖๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤศจิกายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๐

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.