•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา ภาค...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวน...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวน...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครผู้สอนพิเศษ ระดับอนุปริญญา...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอ
    ปัว "ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว"

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียน
    พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

•   คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
    จัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการถาวร...

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.