•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับสมัครบุคคล...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วม...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    การจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    นโยบายจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรม
    "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน

•  วิทยาลัยชุมชนน่านรับมอบรถรางนำชม
    เมืองเก่าน่านจากสำนักงานวัฒนธรรมจ.น่าน

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดกฐินสามัคคี
    วิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดถวาย ณ วัดดอนมูล

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๒/๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑/๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

•  รายงานสรุปงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย
    เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ งวดที่ ๑-๑๖


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤศจิกายน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๑

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบศิษย์เก่า
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.