•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้า...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอ
    ปัว "ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว"

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียน
    พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

•   คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
    จัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.