•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง
    มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธ
    มนต์เสกน้ำ ๕ หมื่นขวด ภาพหลวงพ่อพุทธ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอ
    ปัว "ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว"

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียน
    พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการถาวร...

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.