•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ผลการเรียนของหลักสูตรอนุปริญญา...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ว่าด้วย
    ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน ว่าด้วย
    หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมของ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าแสดงความยินดีกับ
    นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหาร...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธ
    มนต์เสกน้ำ ๕ หมื่นขวด ภาพหลวงพ่อพุทธ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีสภากาแฟอำเภอ
    ปัว "ฮ่วมป๊ะ ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมพัฒนาเมืองปัว"

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พศจิกายน ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.