•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     การประกวดเรียงความในหัวข้อ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     หยุดบังคับตรวจเอชไอวี ลบหรือบวก...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     รายละเอียดการมอบตัว การลงทะเบียน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความ...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
    ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภา
    วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ และ...

•  วิทยาลัยชุมชนน่านทำบุญถวายเทียนพรรษา
    เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๙/๖๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๘/๖๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๗/๖๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๑

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบศิษย์เก่า
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.