•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    นโยบายจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้า
    ส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรมโครงการ
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมอบถุงยาและถุง
    ยังชีพพระราชทาน ให้กับพี่น้องชาวน่าน...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

    งานจัดซื้อจัดจ้างงบจังหวัดน่าน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๑

•  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำ
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (คอมพิวเตอร์)

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบศิษย์เก่า
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.