•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุ...

•   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนิน
     การตามข้อกำหนดออกตามความใน...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน...

•   รายละเอียดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
     วิทยาลัยชุมชนน่าน

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการการศึกษา
    อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
    การ stay safe – stay smart ด้วย tools...

•   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    ประจำปี ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนน่าน

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๙/๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง เผยแพร่
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ...

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๔

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.