•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการนกแอร์

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
     กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษา...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
    ประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน และรดน้ำ...

•  ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชน
    น่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีบวงสรวง
    พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และพิธี...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๕/๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๔/๖๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๓/๖๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๑

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๐

•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.