•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ตารางสอบปลายภาคแบบออนไลน์...

•   ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
    มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า...

•   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การลงทะเบียน ระดับอนุปริญญา...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   ท่านพลเอกวิจักขฐ์​ สิริบรรสพและครอบครัว​
    มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวชช.น่าน

•   ร่วมเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...

•   ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๗/๖๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๖/๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๕/๖๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พฤษภาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    เมษายน ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มีนาคม ๒๕๖๓

•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนน่าน
    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.