นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักงานผู้อำนวยการ
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการ
 
นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักวิชาการ
และศูนย์วิจัยฯ
ปฏิบัติงานหัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
 
 
 
 
   
 

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครู
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการพิเศษ
 

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
วัดและประเมินผล

นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
วิจัยและนวัตกรรม
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
การเงินและบัญชี
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างานหลักสูตร
อนุปริญญาและประกาศนีบัตร

นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติงานหัวหน้างานหลักสูตร
ระยะสั้นและบริการวิชาการ
 

นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติงานหลักสูตร
อนุปริญญาและประกาศนีบัตร
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานหัวหน้างานยุทธศาสตร์
งานนโยบายและแผน

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการห้องประชุมและงานประชาสัมพันธ์

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติงานงานทะเบียน
 

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผล

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุจณี วันชนะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 

นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานหัวหน้างานอาคาร
สถานที่

นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานหลักสูตรอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
 

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานงานพัสดุ

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างานธุรการ
และสารบรรณ
 
 
 
 
   
 

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้าศูนย์การเรียน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

นางอาทิตยา คำวรรณ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ
งานศูนย์วิทยบริการ

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
 

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
งานกิจการนักศึกษา
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
 
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.