-->
 
   
 
 
นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
รองผู้อำนวยการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นายยุทธภูมิ สุประการ
หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
งานวิชาการ

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
งานบริหารงานบุคคล

นายปิยะพล ทวีวรรณ
งานกิจการนักศึกษา

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
งานการเงินและบัญชี

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
งานวิชาการ
 
 
 
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
งานวิชาการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
งานยุทธศาสตร์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายและแผน

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานทะเบียน

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี

นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
งานนิเทศและติดตาม

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
งานธุรการ
 

นางสาวมาลินี ยอดเรือน
งานพัสดุ

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานจัดการศึกษา
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป/
เลขานุการผู้อำนวยการ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียน
 

นางสาวธนัญญา ทิพย์ลุ้ย
งานธุรการ

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

นายนิพล สมภารวงค์
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายใต้
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
 
ว่าที่ร.ต.หญิงพัชนีพร ใจเดช
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนส่วนกลาง
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
 
นายพิทักษ์ ธนะขว้าง
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายเหนือ
 

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
 
นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
 
นายภานุพงศ์ พิศจาร
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
 
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.