นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 

นางโชติกา ณ หนองคาย
รองผู้อำนวยการ

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
 
 
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
งานการเงินและบัญชี

นายปิยะพล ทวีวรรณ
งานกิจการนักศึกษา

นายกิตติกรณ์ สมยศ
งานสนับสนุนการศึกษา
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
งานพัสดุ

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
งานวิชาการ

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
งานวิจัยโครงการ
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
งานยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายและแผน/
งานอาคารสถานที่

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานวัดและประเมินผล

นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทิพย์
งานธุรการ
 

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
งานประชาสัมพันธ์/
งานห้องประชุม

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานจัดการศึกษา
 
 

นางสาวชาณิษฐาภัทร วันสี
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ
   
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวเปมิกา คำปินมาระ
งานพัสดุ
   
 

นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์
งานธุรการ
   
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
งานธุรการ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัย
 

นางสาวนิภาพรรณ ไชยเลิศ
งานประชาสัมพันธ์

นายอำนาจ เขียวมงคล
งานส่งเสริมกิจกรรมนศ.และหลักสูตร

นางสาวสายชล ใจนวล
งานธุรการ
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานนิเทศและติดตาม

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.เชียงกลาง
 

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย
งานบริการศูนย์น่านศึกษา
 
ว่าที่ร.ต.หญิงพัชนีพร ใจเดช
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.ปัว,อ.ท่าวังผา
 

นายชยพล กาซาว
พนักงานขับรถ
 
นายนิพล สมภารวงค์
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.นาน้อย,อ.นาหมื่น
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
 
นายนพรัตน์ ดิลกสุนทร
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.เมือง
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.