นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักงานผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการ

ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักวิชาการ
และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รับผิดชอบศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
 
 
 
 
   
 

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ

นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บูรณาการเครือข่ายและโครงการพิเศษอื่นๆ
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และบริหารสินทรัพย์

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครูชำนาญการู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์และงานบริการห้องประชุม
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ชุมชน

นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการวิชาการ
 

นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ทะเบียน
 

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
วัดและประเมินผล

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

นางสาวนุจณี วันชนะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
หลักสูตรระยะสั้น
 

นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดการศึกษา
 

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัสดุ

นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ธุรการและสารบรรณ
 
 
 
 
   
 

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้าศูนย์การเรียน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

นางอาทิตยา คำวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์
วิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
และสารบรรณ
 

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
และงานบริการห้องประชุม

นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
เจ้าหน้าที่งานหออัตลักษณ์นครน่าน
 

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
แม่บ้าน

นางวิไล ณ น่าน
แม่บ้าน

นางวรรณพร สุธรรม
แม่บ้าน
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
 
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.