นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
รองผู้อำนวยการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
งานบริหารงานบุคคล

นายปิยะพล ทวีวรรณ
งานกิจการนักศึกษา

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
งานการเงินและบัญชี

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
งานวิชาการ

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายยุทธภูมิ สุประการ
หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
งานยุทธศาสตร์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายและแผน

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานทะเบียน

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
งานธุรการ
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี

นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
งานนิเทศและติดตาม

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานจัดการศึกษา
 
 

นางสาวเปมิกา คำปินมาระ
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ
   
 
 
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป/
เลขานุการผู้อำนวยการ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียน
 

นางสาวถลัชนันท์ อิ่นภา
งานธุรการ

นายอำนาจ เขียวมงคล
งานส่งเสริมกิจกรรมนศ.และหลักสูตร

นายนิพล สมภารวงค์
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายใต้
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ว่าที่ร.ต.หญิงพัชนีพร ใจเดช
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนส่วนกลาง
 

นางสาวหทัยรัตน์ ไชยคำ
งานบริการศูนย์น่านศึกษา
 
นายภานุพงศ์ พิศจาร
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
   
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
   
 

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
   
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.