นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักงานผู้อำนวยการ
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการ
 
นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รับผิดชอบสำนักวิชาการ
และศูนย์วิจัยฯ
ปฏิบัติงานหัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
 
 
 
 
   
 

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครู
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
แนะแนวการศึกษา
 

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
วัดและประเมินผล

นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
วิจัยและนวัตกรรม
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
การเงินและบัญชี
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครู
ปฏิบัติงานหัวหน้างานหลักสูตร
อนุปริญญาและประกาศนีบัตร

นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติงานหัวหน้างานหลักสูตร
ระยะสั้นและบริการวิชาการ
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานหัวหน้างานยุทธศาสตร์
งานนโยบายและแผน

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานหัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติงานงานทะเบียน
 

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผล

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุจณี วันชนะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 

นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี
 

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงานหลักสูตรอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร

นางสาวเกวลิน คำอินสม
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานงานพัสดุ

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานงานพัสดุ
 

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างานธุรการ
และสารบรรณ
   
 
 
 
   
 

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้างานประสานพื้นที่

นางอาทิตยา คำวรรณ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ
งานศูนย์วิทยบริการ

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
 

นางสาวเปรมใจ กนกนาค
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
เจ้าหน้าที่ศูนย์น่านศึกษา
 

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
งานกิจการนักศึกษา

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.