นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลสำนักวิชาการ
และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ควบคุมดูแลศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
 
 
 
 
   
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครู
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม
 

นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ศูนย์น่านศึกษา

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการวิชาการ

นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา
 

นางพรศิริ แสนสุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
โครงการบูรณาการเครือข่าย
และโครงการพิเศษอื่นๆ

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และบริหารสินทรัพย์
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดการศึกษา

นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
บริการวิชาการ
 

นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานบริการห้องประชุม

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ทะเบียน
 

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งาน
วัดและประเมินผล

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
 

นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา
และหลักสูตรประกาศนียบัตร

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัสดุ
 

นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

นางสาววรัมพร เลิศฟองสมุทร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
พัสดุ

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ธุรการและสารบรรณ
 
 
 
 
   
 

นางอาทิตยา คำวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ธุรการและสารบรรณ

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
ปฏิบัติหน้าที่งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา
 

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อาริยะมงคล
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์และงานบริการห้องประชุม

นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
สำนักงานศูนย์น่านศึกษา

นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร
ปฏิบัติหน้าที่งาน
บริการและเครือข่าย
 

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
ปฏิบัติหน้าที่งาน
กิจการนักศึกษา

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
แม่บ้าน

นางวิไล ณ น่าน
แม่บ้าน

นางวรรณพร สุธรรม
แม่บ้าน
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
 
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.