นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 

นางโชติกา ณ หนองคาย
รองผู้อำนวยการ

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
 
 
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
งานการเงินและบัญชี

นายปิยะพล ทวีวรรณ
งานกิจการนักศึกษา

นายกิตติกรณ์ สมยศ
งานสนับสนุนการศึกษา
 
   
นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
หัวหน้างานวิจัยโครงการ
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
งานยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายและแผน/
งานอาคารสถานที่

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานวัดและประเมินผล

นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทิพย์
งานธุรการ
 

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
งานประชาสัมพันธ์/
งานห้องประชุม

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานจัดการศึกษา
 
 

นางสาวชาณิษฐาภัทร วันสี
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ
   
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวเปมิกา คำปินมาระ
งานพัสดุ
   
 

นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์
งานธุรการ
   
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
งานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีพร ใจเดช
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสายชล ใจนวล
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.นาน้อย
 

นางสาวนิภาพรรณ ไชยเลิศ
งานธุรการ

นายอำนาจ เขียวมงคล
งานส่งเสริมกิจกรรมนศ.และหลักสูตร

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.เชียงกลาง
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย นะเอ้ย
งานกิจการนักศึกษา

นายจักรกริศน์ ปันศิริ
หัวหน้าศูนย์การเรียนวชช.น่าน เครือข่าย อ.ปัว,อ.ท่าวังผา
 

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย
งานบริการศูนย์น่านศึกษา

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานนิเทศและติดตาม

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัย
 

นายชยพล กาซาว
พนักงานขับรถ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
   
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายธนชาต รักษ์ศิลป์
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.