นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นายยุทธภูมิ สุประการ
หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)

นางโชติกา ณ หนองคาย
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
หัวหน้างานเครือข่าย
และความร่วมมือ
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
หัวหน้างานวิจัย
และนวัตกรรม
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายปิยะพล ทวีวรรณ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
 
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
หัวหน้างานเลขานุการ ธุรการ
และสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา
และประกาศนีบัตร
 
 
 
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
หัวหน้างานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานทะเบียน
 
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานยุทธศาสตร์

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
งานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียน
 

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานธุรการและเลขานุการ

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
งานกิจการนักศึกษา

นายนิพล สมภารวงค์
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายใต้
 

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
งานพัสดุ
   
 

นางสาวโศรญา ธรรมสละ
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวเปรมใจ กนกนาค
งานธุรการและเลขานุการ
   
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานศูนย์น่านศึกษา
   
 

นายภานุพงศ์ พิศจาร
งานวิจัยศูนย์น่านศึกษา
   
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
   
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
   
 

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
   
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.