นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
รองผู้อำนวยการ

นางโชติกา ณ หนองคาย
รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
งานการเงินและบัญชี

นายปิยะพล ทวีวรรณ
งานกิจการนักศึกษา

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ

นายนรินทร์ รินพนัสสัก
งานวิชาการ

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายยุทธภูมิ สุประการ
หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
งานยุทธศาสตร์

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
งานประชาสัมพันธ์/
งานห้องประชุม
 

นายอัครธร ธิเขียว
งานนโยบายและแผน/
งานอาคารสถานที่

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานทะเบียน

นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทิพย์
งานธุรการ
 

นางสาวชาณิษฐาภัทร วันสี
งานการเงินและบัญชี

นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
งานนิเทศและติดตาม

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัยและนวัตกรรม/
งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
 

นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานจัดการศึกษา
 
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวเปมิกา คำปินมาระ
งานพัสดุ/งานยานพาหนะ
   
 

นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์
งานธุรการ
   
 
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป/
เลขานุการผู้อำนวยการ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุเมธ จอมศรี
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายเหนือตอนบน
 

นางสาวถลัชนันท์ อิ่นภา
งานประชาสัมพันธ์

นายอำนาจ เขียวมงคล
งานส่งเสริมกิจกรรมนศ.และหลักสูตร

ดร.วันชาติ สารใจ
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายเหนือตอนล่าง
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
งานปฏิบัติงานศูนย์น่านศึกษา

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ว่าที่ร.ต.หญิงพัชนีพร ใจเดช
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนส่วนกลาง
 

นางสาวหทัยรัตน์ ไชยคำ
งานบริการศูนย์น่านศึกษา
 
นายนิพล สมภารวงค์
ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนสายใต้
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
 
นายภานุพงศ์ พิศจาร
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
   
 

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
   
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.