นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางราชาวดี สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติกรณ์ สมยศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

นางสาวผุสดี สายวงศ์
หัวหน้างานพัสดุ

นางโชติกา ณ หนองคาย
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายยุทธภูมิ สุประการ
หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา
(หออัตลักษณ์นครน่าน)
 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี
หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี

นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน
หัวหน้างานวิจัย
และนวัตกรรม
 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นายปิยะพล ทวีวรรณ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
หัวหน้างานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
 
 
นายนรินทร์ รินพนัสสัก
หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา
และประกาศนีบัตร
 
 
 
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
หัวหน้างานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวปวีณา ผาแสง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางทิพธิญา ภาวะพรหม
งานทะเบียน

นางสาวรัชนี คำลือ
งานวิจัยและนวัตกรรม
 

นายภัทรภูมิ สาระคุณ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางปิยะนุช ดีฤสานต์
งานวัดและประเมินผล
 
 

นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
งานการเงินและบัญชี

นางสาวนุจณี วันชนะ
งานหลักสูตรระยะสั้น
และบริการวิชาการ
 
 

นายอัครธร ธิเขียว
หัวหน้างานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
งานหลักสูตรอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
 
 

นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ
งานการเงินและบัญชี
   
 

นางสาวเกวลิน คำอินสม
งานพัสดุ
   
 

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
งานพัสดุ
   
 

นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
หัวหน้างานธุรการ
และสารบรรณ
   
 
 
 
 
   
 

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางอาทิตยา คำวรรณ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและงานศูนย์วิทยบริการ
 

นางสาวเปรมใจ กนกนาค
งานประชาสัมพันธ์

นายวิชัย เขียวสีฟ้า
งานกิจการนักศึกษา

นายสุเมธ จอมศรี
หัวหน้างานประสานพื้นที่
 

นางสาวโศรญา ธรรมสละ
งานการเงินและบัญชี
 
นายนิพล สมภารวงค์
เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่
 

นายนพรัตน์ ดิลกสุนทร
งานสารสนเทศ
และงานบริการห้องประชุม
   
 

นางสาวปณิตา ดีกัลลา
เจ้าหน้าที่ศูนย์น่านศึกษา
   
 

นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
   
 

นายอำนวย คำแปง
พนักงานขับรถ
   
 

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
   
 

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวิไล ณ น่าน
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นางวรรณพร สุธรรม
พนักงานทำความสะอาด
   
 

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
   
 

นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
   
 

นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
   
 

นายเหรียญ มหายศนันท์
นักการภารโรง
   
 

นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
นักการภารโรง
   
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.