ทำเนียบอาจารย์พิเศษ / วิทยากร / ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
     1. ทำเนียบบุคลากรบริหารธุรกิจ(อนุปริญญา) ปี 2558
     2. ทำเนียบบุคลากรสาขาสาธารณสุข(อนุปริญญา) ปี 2558
     3. ทำเนียบบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป(อนุปริญญา) ปี 2558
     4. ทำเนียบบุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(อนุปริญญา) ปี 2556
     5. ทำเนียบบุคลากรการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริ ปี 2556
     6. ทำเนียบบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2556
     7. ทำเนียบบุคลากรสาขาน่านศึกษา ปี 2556
     8. ทำเนียบบุคลากรสาขาสาธารณสุขชุมชน ปี 2556
     9. ทำเนียบบุคลากรสาขาอาเซียนศึกษา ปี 2556
     10. ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ปี 2555
 
 
 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
 
     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
     2. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
     3. ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีความชำนาญเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี


ดาวน์โหลดใบสมัครอาจารย์พิเศษ


.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.