• พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

  • หนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเอกสารการสมัครต่างๆ

  • .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.