ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓

2. ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (สมัครด้วยตนเอง)

3. แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (เสนอชื่อ)
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.