• รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหออัตลักษณ์นครน่านให้เป็นศุนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

 • รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
       ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
       หัวโล้น จังหวัดน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนของโครงการสวมหมวก
       ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย
       ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้
       โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561

 • .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.