หลักสูตรระยะสั้น การปลูกพืชผักสวนครัว
10 สิงหาคม 2555 เวลา 14:42 น. โดย : วชช.น่านหลักสูตรระยะสั้น การปลูกพืชผักสวนครัว


หลักสูตรระยะสั้น การปลูกพืชผักสวนครัว

ชื่อสาขาวิชา
          การปลูกพืชผักสวนครัว
 
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและวิธีการเลือกปลูกพืชผักสวนครัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค นำไปสู่วิถีการดำเนินวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองได้
๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และการพัฒนาครอบครัว ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้
 
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาการปลูกผักสวนครัว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักการผลิตพืชผักสวนครัวใช้บริโภคในครัวเรือน เสริมจากผลิตผลจากป่า และยังเป็นการส่งเสริมลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สามารถเลือกชนิดผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเพื่อบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ เน้นการศึกษาตามแนวพระราชดำริ และการนำแนวทางสืบสานพระราชดำริสู่การปฏิบัติแบบพึ่งตนเอง ต่อการพัฒนาในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เกิดการพึ่งตนเองทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป