เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน

ดร.ฌัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.ฌัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นการเสนองบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ,ความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นสูง , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 และการติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ทั้ง 20 แห่ง ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ