ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน รายละเอียดการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่องตั้งศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอ


ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙


แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน