วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรวบรวม แลกเปลี่ยน และสรุปประเมินผลข้อมูล สู่การเรียนรู้และฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 90 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท