ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ศูนย์น่านศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อ วันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุณาเป็นประธานเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ