นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน

ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน อาคารสิริเบญญา ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานที่ออกแบบโดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ และเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน โดยท่านได้กล่าวว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ควรค่าแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง